SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum

OM kód: 203041/015 | 6060 Tiszakécske Kossuth Lajos utca 65.

Intézmény logo

Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Vezetési program

Tartalomjegyzék

PÁLYÁZATI NYILATKOZAT @ 2

 1. BEVEZETÉS @ 3

Vezetői hitvallás @ 3

 1. SZAKMAI HELYZETELEMZÉS @ 5
 2. VEZETŐI PROGRAM @ 11
 3. ZÁRÓ GONDOLATOK @ 16

 

 

 

PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Alulírott Horváth Ágnes pályázatot nyújtok be a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 46. § (3) - (4) bekezdése alapján kiírt, és a Kecskeméti Szakképzési Centrum honlapján 2021. március 24-én megjelent pályázati felhívás alapján a Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző Iskola igazgató beosztás ellátására.

 

Pályázatom részeként benyújtom a következőket: intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program fényképes szakmai önéletrajz

motivációs levél

hatósági erkölcsi bizonyítvány

szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum

végzettséget igazoló oklevelek munkáltató által hitelesített másolatai nyilatkozatok (2 db)

 

Tiszakécske, 2021. április 26.

Tisztelettel:

Horváth Ágnes

 

 

 

2

 

1. BEVEZETÉS

 

23 éve dolgozom a Kiss Bálint Szakképző Iskolában. A közel két évtized alatt átéltem megannyi változást, a matematika és a kémia tanítása mellett elláttam számtalan más feladatot. 1998-tól 2014-ig voltam osztályfőnök, emellett 2008-tól 2013-ig minőségbiztosítási csoport tagjaként tevékenykedtem, 2013-2014-es tanévben pedig a diákönkormányzat munkáját segítettem. 2014. szeptember 01-től tagintézmény-vezető helyettes lettem. Az évek során mindig arra törekedtem, hogy a rám bízott feladatot a legjobb tudásom szerint végezzem el.

 1. július 01-től megbízott tagintézmény-igazgatóként újabb kihívást fogadtam el, majd 2016-ban – pályázat útján – az iskola igazgatója lettem. Az elmúlt öt év a stabilizálásról, a hátrányok és lemaradások ledolgozásáról, a felzárkózásról és önállósodásról szólt. Vezetőtársaimmal és kollégáimmal létrehoztunk egy jól működő, egyre több elismerést kivívó kis iskolát. Tehettük mindezt azért, mert mellettem állt egy olyan oktatótestület és technikai személyzet, amelyben mindenki számára fontos az összehangolt közös munka, a közös tenni akarás, a megbízható és kiszámítható jövő.

Szeretném az elkezdett munkát folytatni, s bár a feladat nehéz, elég elszántságot és erőt érzek magamban ahhoz, hogy – ha vezetőim és munkatársaim is bizalmat szavaznak nekem – igazgatóként továbbra is helytálljak.

 

 

Vezetői hitvallás

 

„Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, mondhatnám, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges.”

(Kölcsey Ferenc)

 

Hiszem, hogy jól működő iskolát közös erővel, közösen kialakított elvek mentén lehet és érdemes létrehozni és vezetni.

Fontosnak tartom, hogy

 • az iskolánk légköre nyugodt, kiegyensúlyozott, biztonságot sugárzó legyen,
 • a szülők szívesen bízzák ránk gyermekeiket és a gyermekek is szívesen jöjjenek,
 • oktatóknak, tanulóknak egyaránt sikerélményt jelentsen a tanítás-tanulás folyamata, tanulóink tudása megalapozott és biztos legyen,
 • a tanulóink követendő jó példaként tekintsenek tanáraikra,
 • az iskola valamennyi dolgozója érezze, hogy munkáját megbecsülik,
 • jól működjön a szülő – tanuló - pedagógus háromszög,
 • a problémamegoldás hatékony legyen,
 • az iskola jó kapcsolatot tartson fenn a partnerintézményekkel.

 

Legfontosabb vezetői céljaim:

 • a kiegyensúlyozott, nyugodt, befogadó légkör megteremtése,
 • együttműködésre hajlandó, együtt dolgozni jól tudó közösség kialakítása,
 • a kompromisszumkészség és a kommunikáció fejlesztése,

 

 • eddig elért eredményeink megőrzése, sőt javítása,
 • kiemelt figyelmet érdemlő tanulóink segítése,
 • hagyományteremtés, hagyományőrzés,
 • a feltételek javítása (például épület, munkagépek),
 • korrekt és hatékony gazdálkodás,
 • szülők erőteljesebb bevonása az iskolai életbe,
 • együttműködés a fenntartóval, a működtetővel és az iskolai élethez kapcsolódó egyéb partnerekkel,
 • következetes, de egyben demokratikus iskolavezetés,
 • rugalmasság, a fejlődéshez, változásokhoz való alkalmazkodás,
 • innovatív megoldások keresése és beépítése az iskola

 

A felsorolás közel sem teljes. A célok között vannak rövidebb, illetve hosszabb távon megvalósítandók, amelyekhez éppúgy kell a szülő, mint a pedagógus, vagy az ő munkáját segítő egyéb alkalmazott. Úgy gondolom, az elmúlt öt év alatt a fentiekből már néhány dolog valóra kezdett válni. Kialakultak szokásaink, vannak hagyományaink, figyelünk az eredményességre és egymást tisztelni tudó, együtt jól működő csapattá formálódtunk. Bízom benne, hogy az így elindult fejlődés a jövőben folytatódni fog.

 

2. SZAKMAI HELYZETELEMZÉS

 

2.1.  Az iskola adatai

 

Az intézmény neve: Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző Iskola

Az intézmény székhelye: 6060 Tiszakécske, Kossuth L. u. 65.

Az intézmény telephelyei: 6060 Tiszakécske, Rákóczi telep 13.

6060 Tiszakécske, Kossuth L. u. 67.

 

OM azonosítója: 203041/015

 

Kapcsolat: 76/441-592

kissbalintszki@kecskemetiszc.hu https://www.kissbalintszki.hu/

 

Fenntartó és működtető: Innovációs és Technológiai Minisztérium

1011 Budapest, Fő utca 44-50.

 

Alapítvány: Négy Megye Szakképzéséért Alapítvány

 

2.2.  Tárgyi feltételek

 

Iskolánk 1968-ban került a jelenlegi, Kossuth L. utca 65. szám alatti épületbe, ami nem oktatási célra készült, hanem egy valamikori polgári család házából lett kialakítva. Később az épületet az igényeknek megfelelően átalakították, bővítették. Ez az úgynevezett főépület, amely 5 tantermet, 1 tanári szobát, 3 irodát, 2 mosdót (férfi/női), 1 pincehelyiséget és az előteret foglal magába.

2017-ben az iskola használatába került a szomszédos, 67. szám alatti családi ház is, amelyben kialakításra került további 2 kisebb tanterem (egyik tanboltként funkcionál), 1 fejlesztő szoba, valamint egyéb, nem oktatási célú helyiségek (mosdó, irattár, tisztítószer raktár, műhely). Ezt nevezzük fejlesztő épületnek.

A gyakorlati oktatás egy részét az iskolai tanműhelyben (Rákóczi telep 13.) végzik az oktatók, másik részét pedig külső gyakorlati helyeken, duális képzőpartnereknél teljesítik a tanulók. A tanműhelyben a hegesztő, gépi és CNC forgácsoló, épület- és szerkezetlakatos, valamint mezőgazdasági gépész szakma gyakorló tantermei, géptermei, raktárai, tárolói, illetve a szociális helyiségek (mosdók, öltözők) vannak.

A főépület és a fejlesztő épület valamennyi terme/szobája jó állapotú, bútorzata két évesnél nem régebbi, táblával, projektorokkal, IKT-eszközökkel felszerelt, tároló szekrényekkel ellátott. Az épületek további helyiségei is rendezettek, funkciójuknak megfelelően berendezettek. Az új iskolabútorok érkezésekor a jó állapotú régebbi bútorzat rendszerint a tanműhelybe került, a használhatatlan állapotú bútorzatot eltároljuk.

 

A színvonalas szakmai oktatáshoz a tárgyi eszközök rendelkezésre állnak. Az éves leltárnak, valamint az oktatók visszajelzéseinek köszönhetően eszközparkunkat folyamatosan frissítjük, modernizáljuk.

Ami nincs, de nagyon fontos lenne:

 • tanétterem-tankonyha – a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Gimnázium felső tagozatán bérelünk megfelelő helyet,
 • tornaterem/sportcsarnok – városi létesítményeket használhatunk térítésmentesen.

 

2.3.  Személyi feltételek

 

Iskolánkban jelenleg 21 főállású oktató dolgozik, részmunkaidős, illetve óraadó pedagógus nincs, a T-kategóriás képzés szolgáltatói szerződéssel történik. Pedagógusaink, oktatóink folyamatosan képzik magukat, hogy végzettségük, szakképzettségük megfeleljen a törvényi előírásoknak. Az oktatói testület munkakör szerinti összetételét az 1. ábra szemlélteti.

1. ábra

Az elmúlt években az SNI, illetve a BTMN tanulóink száma fokozatosan növekedett (2. ábra), ezért 2018. január 1-től a már alkalmazásban lévő gyógypedagógus mellé újabb gyógypedagógus vettünk fel.

 

 

Egy osztályfőnöki, illetve egy szakmai munkaközösségünk a munkaközösségvezetők irányítása mellett éves munkaterv alapján végzi a feladatát. A szakképzési rendszer átalakulása miatt a munkaközösségvezetők szerepe az elmúlt években hangsúlyosabbá vált.

Technikai munkavállalók száma 5 fő. Ebből:

1 fő iskolatitkár,

 • fő gazdasági ügyintéző, 1 fő portás/karbantartó,
 • fő takarító.

Iskolánk méretét tekintve az alkalmazotti létszám megfelelő, ugyanakkor ha a tanulók száma emelkedik, 3-4 státuszra még szükség lehet.

 

2.4.  Az iskola társadalmi környezete, szociális háttere

 

Tiszakécske járásközpont. Földrajzi fekvésének köszönhetően 30 kilométeres körzetében nem található nagyobb város. Tanulóink nagyobb része helybéli, a többiek a környező kisebb településekről, falvakból, illetve a tanyavilágból kerülnek ki (3. ábra). A mindenkori megfelelő tanulói létszám biztosítása érdekében közvetlen kapcsolatot tartunk fenn a beiskolázási körzetünkben lévő, valamint más járások, települések általános iskoláival. Mindezeknek köszönhetően az előző évhez, évekhez képest a tanulói létszám jelentősen nem változott (4. ábra).

 

 

Az iskolánkba érkező gyermekek jelentős része nagyon rossz szociális háttérrel rendelkezik. A szülők munkanélkülisége, alacsony iskolai végzettsége, családok alacsony jövedelme erősen rányomja a bélyegét a gyermekek iskolai hétköznapjaira, sőt ezt tartom a lemorzsolódás egyik kiváltó okának is. Ugyanakkor az iskolai jelzőrendszer kiépítésével, illetve az oktatók részéről történő fokozottabb odafigyelés következtében az iskolát végzettség nélkül elhagyók száma az utóbbi években jelentősen csökkent (5. ábra).

 

 

Beiskolázási körzetünkre jellemző, hogy sok a csonka család, emellett településünkön az országos átlaghoz képest magas a nevelőszülőknél élő gyermekek száma.

 

2.5.  Az iskola kapcsolatrendszere

 

Iskolánk működését jelentős mértékben segíti számtalan partner. A partnerek listáját, illetve a külső kapcsolatok rendszerét, formáját iskolánk szakmai programja (I.9.2.), valamint szervezeti és működési szabályzata (7. pont) tartalmazza, részletezi. Az említett dokumentumokban felsoroltakon kívül jó kapcsolatot tartunk fenn:

 • az általános iskolákkal, hiszen innen érkeznek a következő tanév új tanulói (pályaválasztási kiállítás, nyílt nap, pályaválasztási szülői értekezletek és osztályfőnöki órák, utánkövetés),
 • a középiskolákkal (tanulók átvétele, felnőttoktatás indítása),
 • szülőkkel/szülői közösséggel, mert a mindennapi problémák megoldásán túl a háttérben nagy segítséget nyújtanak a vizsgák nyugodt lebonyolításában, fontos kérdések véleményezésében, olykor eldöntésében,
 • Tiszakécske Városi Rendőrkapitánysággal együttműködve igyekszünk jó úton tartani a kissé „nehezebb” esetet jelentő tanulókat,
 • Arany János Művelődési Központtal a szalagavató, a ballagás, illetve más rendezvények kapcsán,

 

 • a tiszakécskei újságokkal, melyek híradással vannak iskolánkról, illetve mi is tájékozódunk a híreikből,
 • számos duális képzőpartnerrel, amelyek közül kiemelném az ANDRITZ Hydro Kft.-t, mert az általunk tanított szakmák közül hármat tanulóink jelentős része náluk
 • Tiszakécske Város Önkormányzatával szintén szoros kapcsolatot ápolunk.

 

2.6.  Az elmúlt öt év eredményei

 

Amint azt a bevezetőben is írtam, az elmúlt öt év az iskola stabilizálásról, a hátrányok ledolgozásáról, a felzárkózásról és önállósodásról szólt számos területen. Röviden szeretném bemutatni a fejlődést a legjelentősebb eredmények felsorolásával.

Tárgyi feltételek:

 • 2017-ben Tiszakécske Város Önkormányzata megvásárolta és a szakképző iskola használatába adta a szomszédos (Kossuth L. utca 67.) lakóépületet, amelyben - a belső felújítási munkálatok során – kialakításra került a tanbolt, egy újabb tanterem, valamint egy fejlesztő Így a kollégiumi tanulószobákat már nem kellett igénybe vennünk.
 • A 2017/2018-as tanévet már egy belsőleg teljesen, külsőleg pedig részben felújított épületben kezdhettük. Megtörtén az épület tetőhéjazatának cseréje, valamennyi belső helyiség festve lett, illetve a padló is új burkolatot (linóleum, kőlap, parketta felújítás) A tanévnyitón Tiszakécske Város Önkormányzata új iskolai zászlót ajándékozott nekünk.
 • 2017/2018-as tanévben megtörtént az iskola főépületében az elektromos hálózat részleges felújítása,
 • 2018 májusában elektromos kapunyitási rendszert vezettünk be, novembertől pedig - szintén a Városi Önkormányzat jóvoltából – gyalogátkelőhely segíti az iskola biztonságos megközelítését,
 • 2018 nyarán elbontásra került az iskola udvarán álló, balesetveszélyes kerékpártároló, illetve a fejlesztő épülethez tartozó gazdasági felépítmények elbontásával és a régi pince térbetonnal történő fedésével megtörtént az iskolaudvar rendezése,
 • 2018-ban kamerarendszerrel kezdtük el felszerelni az iskolát, melynek célja elsősorban a vagyonvédelem volt. Ma már a tanműhelyt is kamerák
 • 2019 szeptemberében kültéri fitnesspark került kialakításra az iskola udvarán a GINOP

6.2.3 pályázatnak köszönhetően,

 • 2020 júliusában megtörtént az iskolát határoló kerítések helyreállítása, kicserélése,
 • 2020 szeptemberében helyére került a díszkút, melyet az iskola egyik legrégebbi képzőpartnere (ANDRITZ Hydro ) ajánlott fel együttműködésünk jelképeként,
 • 2020 októberében a főépületben kialakítottunk egy könnyűszerkezetes rendszergazda irodát,
 • 2018/2019-es tanévben két új hegesztőállás került kialakításra a tanműhelyben,
 • 2019/2020-as tanévben beszerzésre került egy önjáró betakarítógép (+ kukoricaadapter), újabb két hegesztőállás kialakítására került sor, valamint kicseréltük a gépészet ágazat tanműhelysorának tetőborítását, illetve a tanműhelyek kopolit üvegeit,

 

 • az igazgatóhelyettesi iroda, illetve a tanári szoba teljesen új bútorzatot kapott,
 • valamennyi tantermünkben – beleértve a fejlesztő épületet is – kicseréltük a tanulói és tanári asztalokat, székeket,
 • két tantermünk, két irodánk (igazgatóhelyettesi, tanári) légkondicionált,
 • egy tantermünkben érintőképernyős tábla van, a többi tanterem projektorral felszerelt,
 • az informatika terem teljesen új számítógépeket (19 tanulói, 1 tanári) kapott,
 • valamennyi kollégánkat iskolai laptoppal láttuk el a hatékonyabb munkavégzés érdekében,
 • minden irodában, a tanáriban és még a tanműhelyben is nyomtatók állnak az oktatók rendelkezésére,
 • iskolai táblagépekkel a rászoruló tanulóinkat szükség esetén segíteni tudjuk,
 • folyamatban van az iskolatitkári iroda bútorzatának cseréje,
 • sok esetben szereztünk be sportszereket, illetve közösségépítéshez eszközöket. Nagyon sok beszerzés a GINOP 2.3.-17-2017-00011 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Kecskeméti Szakképzési Centrumban” elnevezésű projekt keretén belül valósult meg.

Tanulmányi téren:

 • Mutatóink javultak: bukások, illetve az igazolatlan hiányzások száma csökkenni kezdett,
 • Versenyeredmények: SZKTV országos döntőbe jutottak tanulóink (2019., ), középiskolai illemtani verseny, országos 11. hely (2019.)
 • Elindult az Erasmus+ program (2019. Milánó, Barcelona)
 • Színvonalas programok szervezése (pl. január 22. iskolánkban „A gyáva” című előadás a Magyar Kultúra Napja alkalmából)

A fentieken kívül megteremtettük iskolánk saját (új) arculatát (fejléc, logo, zászló, iskolai öltözék, szalag, közösségi média), hagyományteremtő céllal bevezettünk számtalan programot (KisBálNa, traktorhúzó verseny, ballagók felvonulása, tökfaragó verseny, családi nap, egészségnap).

 

3.  VEZETŐI PROGRAM

 

„A vezetői eredményesség kulcsa, hogy a hatalom gyakorlása nélkül

tudjuk befolyásolni az embereket.”

(Thomas Gordon)

 

3.1.  Vezetésfilozófiám

 

Hiszem, hogy egy iskola akkor működik hatékonyan, ha a közös munkában érintettek képesek együtt gondolkodni, dolgozni, megfelelően kommunikálni, nyugodt, elfogadó légkört kialakítani és tisztelni egymást. Szeretnék egy hatékony, modern és eredményes iskolát teremteni, amelyben a tanulóink számára is egyértelművé válik az élethosszig tartó tanulás jelentősége.

Úgy gondolom, iskolát vezetni csak kellő elhivatottsággal, teherbírással, türelemmel, szakmai felkészültséggel és a szükséges konfliktusok felvállalásával lehet, de számomra fontos az is, hogy egy vezető mögött őt elfogadó, támogató közösség és nyugodt, biztos családi háttér álljon.

A demokratikus vezetői stílust tartom célravezetőnek az ellenőrzés – önellenőrzés megfelelő alkalmazása mellett. Munkatársaimnak biztosítani szeretném a szakmai önállóságot, igényt tartok építő jellegű véleményükre, akár kritikájukra. Támogatni kívánom az iskola érdekeit szolgáló továbbtanulási szándékot. Nyitott vagyok minden olyan ötletre, elképzelésre, gondolatra, amely iskolánkat erősebbé, stabilabbá teszi. Fontos számomra a munkaidővel való megfelelő és hatékony gazdálkodás, az egyéni és a közös célok összehangolása.

 

Kiemelt feladatnak tartom:

 • a tanulói létszám növelését,
 • a felnőttoktatási paletta szélesítését,
 • a leszakadó tanulók felzárkóztatását, hátránykompenzációt,
 • az iskolát végzettség nélkül elhagyók számának minimalizálását,
 • a változásokhoz való gyors alkalmazkodást,
 • az innováció támogatását.

 

3.2.  Szervezeti felépítés

 

A szakképző iskola élén az igazgató áll, akinek munkáját a helyettesek és a munkaközösségvezetők segítik. Az igazgató felel a szakmai munkáért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, valamint szerepet vállal a pénzügyi tervezésben, végrehajtásban. Az igazgatóhelyettesek a szakmai munka koordinálásában, az adminisztráció ellenőrzésében, a helyettesítések megoldásában, a partnerekkel való kapcsolattartásban, a felnőttoktatás szervezésében, a tantárgyfelosztások készítésében végeznek munkát.

Az iskolában két munkaközösség működik, tekintettel az oktatói létszámra: osztályfőnöki, valamint szakmai munkaközösség. Ezek munkáját a munkaközösségvezetők irányítják.

 

3.3.  Gazdálkodás

 

Intézményünk a Kecskeméti Szakképzési Centrum szervezeti egysége. Önálló költségvetéssel nem rendelkezünk, gazdálkodásunk a Kecskeméti Szakképzési Centrum által jóváhagyott éves költségvetés alapján működik. Évek óta felelősségteljes, takarékos gazdálkodást folytatunk, amely mellett a szükséges tárgyi feltételek megteremtésére is lehetőség van.

 

3.4.  Intézményi kommunikáció

 

A hiteles információk gyors áramlása elengedhetetlen feltétele az eredményes munkának. Fontosnak tartom a kollégákkal való napi kapcsolattartást, a személyes találkozást.

Az információk közlése személyesen, e-mail-ben, KRÉTA-naplón keresztül, közösségi média iskola számára létrehozott oldalán, illetve a faliújságra való kitűzéssel történik.

Oktatótestületi értekezletünk általában követi az igazgatói értekezleteket, illetve szükség esetén soron kívüli, rendkívüli megbeszéléseket is tartunk.

Interneten iskolánk megújult honlapja, valamint közösségi médiafelületek tájékoztatják az érdeklődőket.

 

3.5.  A helyzetelemzésből adódó feladataink

 

Véleményem szerint az öt évvel ezelőtt megfogalmazott céljaink egy részét elértük: önálló, saját arculattal rendelkező, tanulói létszámát tekintve viszonylag stabil, jól működő kis iskolává alakultunk. Eredményességi mutatóink valamelyest javultak, bukások, illetve a lemorzsolódók száma csökkent.

A nevelő-oktató munka általános céljait és feladatait az iskola szakmai programja jól meghatározza. A programban foglaltakon túl fontosnak tartom, hogy

 • a kompetenciaalapú oktatás a mindennapi pedagógiai gyakorlat részévé váljon,
 • az iskolánkban folyó képzéssel elsősorban a munkaerőpiacot kell kiszolgálni,
 • ennek megfelelően piacképes, használható szaktudással rendelkező fiatal szakemberek hagyják el intézményünket,
 • felvállaljuk a felnőttek oktatását, átképzését.

 

3.6.  Hosszú távú célok

 

Ide sorolom azokat a feladatokat, célkitűzéseket, amelyek végrehajtásához, eléréséhez csupán a kezdő lépéseket tesszük meg, az eredmény talán csak évek múlva jelentkezik.

Az iskola környezetében jelentős ipari és mezőgazdasági tevékenység folyik, valamint városunkat gyógyhellyé nyilvánították. Mindez hatással van az intézményre a tanítandó szakmák tekintetében és az iskolában folyó munka a város és a környék ipari, mezőgazdasági és idegenforgalmi fellendülését kívánja szolgálhatni amellett, hogy összhangban van a szakképzési centrum többi tagintézményével.

 

 • Kiemelten fontos célnak tartom, hogy a nevelés-oktatás méltó környezetbe kerüljön. Az épületet, amelyet évtizedek óta használunk, kinőttük. Szerencsére a hozzánk jelentkező tanulók száma nem csökken, a felvállalt új feladatok (felnőttoktatás, felnőttképzés), illetve a tanítás-tanulás hatékonyságának alapjául szolgáló csoportbontások miatt szükség van egy nagyobb, tágasabb, környezetében is megfelelő épületre. 2021. január 27-én a Kecskeméti Szakképzési Centrumon keresztül épületbővítési pályázatot nyújtottunk A jelenlegi épületrészt szeretnénk egy kétszintes épületszárnnyal, megfelelő méretű fogadótérrel és egy tornateremmel kibővíteni. Amit ettől a projekttől várunk:
  • iskolánk vonzóbbá, népszerűbbé, tekintélyesebbé válik, s ezáltal a tanulói létszám is emelkedik,
  • korszerűbb, modernebb eszközökkel hatékonyabb, színvonalasabb oktatást tudunk megvalósítani,
  • eredményeink, mutatóink tovább javulhatnak,
  • szorosabb kapcsolat a várossal, a képzési, illetve munkaerőpiaci partnerekkel,
  • az oktatók szívesebben és nyugodtabban végzik munkájukat,
  • tisztelet és megbecsülés intézményünk és a benne dolgozók iránt,
  • járási szakmai képzőközponttá is válhatnánk.
 • Elöregedő oktatói testületünkben az átlagéletkor 52,5 év. Sok az idős kolléga, akik már nem mindig tudnak lépést tartani a modern technológiával, illetve hamarosan nyugdíjba Fontosnak tartom, hogy őket fiatal, ugyanakkor megfelelően képzett munkaerővel pótoljuk, valamint státuszban lévő oktatóink képzettsége mindig a megfelelő szinten legyen (továbbtanulás, átképzés támogatása).
 • Célunk, hogy az iskolában folyó munka elsősorban Tiszakécske várost és környékét szolgálja (kereskedelem, ipar, gazdálkodás, idegenforgalom-turizmus), a mindenkori munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan Ennek érdekében szeretném a kapcsolati hálót, valamint a képzési palettát bővíteni, akár új szakmák (pl. építőipar ágazatban útépítő és útfenntartó szakma) indításával és új duális partnerek (pl. Duna Aszfalt) bevonásával, felnőtteknek szóló képzések, tanfolyamok (pl aranykalászos gazda) kivitelezésével.
 • Fontos, hogy diákjainkat segítsük képességük, tehetségük felismerésében és kibontakoztatásában. Kulcskompetenciák fejlesztésével alkalmassá tegyük őket az önálló, élethosszig tartó tanulásra, és képességeiknek leginkább megfelelő, sikeres elhelyezkedést biztosító végzettség megszerzéséhez juttassuk az iskolánkban tanulókat.

 

3.7.  Középtávú célok

 

Az iskola életében vannak azonnal nem elérhető, de egy diák tanulmányi ideje alatt fokozatosan megvalósítható célok.

Fontosnak tartom:

 • a tanulók helyes magatartási szokásainak kialakítását,
 • a hátrányos helyzet felismerését és kellő tapintattal, empátiával való kezelését,
 • tanulóink képességeinek, adottságainak korai felismerését és kibontakoztatását (pl. tanórán kívüli programok, versenyeztetés),

 

 • a tanulókkal való differenciált foglalkozást,
 • a tanulókkal szembeni elvárásokra (neveltségi szint, tantárgyi követelmények) helyezett hangsúlyt,
 • az iskola eredményességi mutatóinak (kompetenciamérések eredményei, vizsgák eredményei, lemorzsolódási mutatók) javulását,
 • környezettudatos szemlélet kialakítását,
 • az iskolai és a nemzeti ünnepek méltó megünneplését,
 • az iskolai és iskolán kívüli hagyományok tiszteletét és megőrzését,
 • megfelelő kapcsolattartást a fenntartóval, az iskola partnereivel,
 • támogatók, pályázatok nyújtotta lehetőségek felhasználását.

 

3.8.  Rövid távú célok

 

A rövid távú cél számomra azt jelenti, hogy akár egy tanítási éven belül elérhető, megvalósítható. Egy iskolát a teljesítményén és az eredményein keresztül ítélnek meg, ezért nagyon fontos az eddig elért eredményeink megtartása, ha lehet, a javítása. Természetesen nem mindegy, hogy hol volt a „kiindulópont”, ezért az országos kitekintés mellett fontosnak tartom az önmagunkkal való összevetést is.

Ami tény:

 • bemeneti mérések szerint nagyon sok tanulónk rendkívül hiányos tudással érkezik az általános iskolából,
 • tanulóink jelentős részének informatikai ismerete, eszközkezelése, IKT-tudása gyenge,
 • tanulóink jelentős része motiválatlan, kudarctűrésük, neveltségi szintjük alacsony,
 • az iskolában még mindig jelen van - fizikai formában kisebb, verbális formában viszont jelentős mértékben - az agresszió a tanulók részéről.

A fentiek miatt kiemelt cél:

 • a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítése, felzárkóztatása (például jól teljesítő tanulók segítségével, szakemberek bevonásával),
 • a kompetenciaalapú nevelés-oktatás előtérbe helyezése,
 • eredményességi mutatók további javítása (kevesebb bukás, jobb tanulmányi átlag, kevesebb igazolatlan hiányzás),
 • a rendszeres ellenőrzés szerepének növelése,
 • egységességre és következetességre, való törekvés a nevelői-oktatói munkában (az értékelés és a fegyelmezés terén is),
 • a környezet tudatosabb megóvása,
 • a szülők, gondviselők erőteljesebb bevonása az iskolai életbe,
 • hatékonyabb kommunikáció, problémamegoldás,
 • igényesség önmagunkkal szemben, példamutatás tanulóinknak,
 • következetesebb és hatékonyabb kapcsolattartás az iskola partnereivel,
 • a tanműhelyben informatika terem kialakítása, ezáltal a KRESZ-oktatás, illetve a gépészet ágazatban a gyakorlati képzés megsegítése.

 

3.9.  Az igazgató feladatai

 

Az igazgató sokrétű feladatát a munkaköri leírás (iskola szervezeti és működési szabályzata is tartalmazza, 1. számú melléklet) pontosan meghatározza. Legfontosabb elemének tartom

 • az intézmény szakszerű és törvényes működtetését,
 • a felelős és takarékos gazdálkodást,
 • a munkáltatói jogok gyakorlását,
 • döntéshozatalt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Kiemelt feladatként kezelem

 • a közösségépítést,
 • az oktatói testület tagjainak egyenlő és egyenletes terhelését,
 • a munkafegyelem betartását,
 • az iskola képviseletét, jó hírnevének építését és megőrzését.

 

4.  ZÁRÓ GONDOLATOK

,,Az a hivatás, amikor valami, belülről mozgatja, vezeti az embert... "

(Mustó Péter)

 Lassan három évtizede állok a tanári katedrán, és vagyok olyan szerencsés, hogy a tanításra, az iskolai életre több oldalról is rátekinthettem. Hetedik éve vagyok vezető beosztásban, megtapasztalhattam, mennyi munkával, felelősséggel és áldozattal jár ez a feladat. A néha nehéz, fájdalmas döntések mellet azonban rájöttem, hogy mennyi jót, segítséget és hitet adhatok a környezetemnek, tudásomat, személyiségemet hogyan állíthatom az iskolám szolgálatába.

Hálás vagyok az eddig itt és így eltöltött időért, s bízom benne, hogy az elkezdett munkát az elvárásoknak megfelelően tudjuk majd tovább folytatni.

Pályázatomban az iskola szabályozó dokumentumaival összhangban vázoltam fel vezetői elképzeléseimet, céljaimat, melyek megvalósításában számítok vezetőim és munkatársai támogatására.

 

Tiszakécske, 2021. április 26.

Horváth Ágnes

  Vezetői program.pdf

Letöltés

Partnereink

SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum


Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző Iskola

6060 Tiszakécske Kossuth Lajos utca 65.

Telefon: +3676441592

E-mail: kissbalintszki@kecskemetiszc.hu

OM azonosító: 203041/015

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002292


2024Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző Iskola