SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum

OM kód: 203041/015 | 6060 Tiszakécske Kossuth Lajos utca 65.

Intézmény logo

Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Képzési program

KÉPZÉSI PROGRAM

 

Bevezetés

 

Intézményünk működését az elkövetkező években a 2020/2021-es tanévtől kezdődően az alábbi törvényi rendelkezések szabályozzák:

 • A szakképzésről szóló évi LXXX. törvény
 • A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. ) Kormányrendelet
 • A Kormány 319/2020. (VII. ) Kormányrendelete a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet módosításáról
 • A „SZAKKÉPZÉS 0 – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) kormányhatározat

Iskolánk alapfeladata az új szakképzési törvény értelmében a szakképző iskolai szakmai oktatás, felölelve a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók (Szkt. 7.§ 5.) iskolai nevelését-oktatását is (maximum 30%-ig).

Intézményünkben az új, szakképző iskolai szakmai oktatás mellett – kifutó jelleggel – folytatódik a 2016. szeptember 1-jével bevezetett, hároméves szakközépiskolai képzés is. Ez továbbra is a korábbi képzési programon alapul, amelyet az alábbi rendeletek szabályoznak:

 • a szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013 (IV.05) NGM rendelet a szakiskolai – 2016 szeptemberétől szakközépiskolai – valamint a szakközépiskolai (2016 szeptemberétől szakgimnáziumi) képzésekhez;
 • a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. ) NGM rendeletet a 2016. szeptember 1-től induló szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzésekhez.

 

Az iskolai szakmai nevelés céljai

 

 • a tanulók akarati tulajdonságainak fejlesztése, a szakmai önállóság kialakítása
 • a „szakemberkép”    kompetenciáinak    kialakítása (munkafegyelem,        megbízhatóság, felelősségtudat, önállóság, kreativitás, nyitottság, fogékonyság, önképzés igénye)
 • az önismeret fejlesztése
 • a kommunikációs készségek kialakítása
 • a közösségi magatartási normák, a mindennapi érintkezéssel kapcsolatos értékek - kulturált viselkedési normák, tolerancia, empátia - kialakítása, fejlesztése
 • a problémamegoldó gondolkodás képességének fejlesztése

 

A szakmai vizsgák lebonyolításához a szakmai és vizsgakövetelményekben leírtakat kell alkalmazni.

A második és további szakképesítés megszerzésének lehetőségét az iskola a jogszabályban meghatározott feltételekkel biztosítja.

 

A szakképző iskolai szakmai oktatás (2020. szeptember 1-jétől)

 

Az ágazati alapoktatás megszervezése

 

Az új struktúra alapelve szerint az iskolarendszer feladata, hogy széles ágazati szakmai alaptudást és a foglalkoztatók által elvárt kompetenciákat adjon. Ezzel az ágazati alaptudással lehet a duális gyakorlati képzésben hatékonyan elsajátítani a speciális szakmai ismereteket. Az iskolából kikerülő szakemberek ezzel a biztos szakmai alaptudással és a tanulás képességével lesznek képesek a felnőttképzés és a vállalati továbbképzés rendszerében megújítani a tudásukat szakmai karrierjük során.

Intézményünk az új szakképzési struktúrában három évfolyamos szakképző iskolaként működik.

Az első évfolyamon ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben pedig duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A harmadik év végén a tanulók szakképzettséget szerezhetnek. A három évfolyam elvégzése után a másik iskolában tovább tanulóknak megfelelő iskolatípus választásával lehetőségük van az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére is.

Mivel a szakképző iskolában ágazati alapképzés folyik a képzés első szakaszában, a 9. évfolyam végén van átjárhatóság a két iskolatípus között különbözeti vizsga nélkül. Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati alapvizsga alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére.

 

A duális képzőkkel, vállalatokkal való együttműködésfolyamata, módszerei, eszközei

 

A duális képzésben tanulók gyakorlati oktatása külső gyakorló helyen, gazdálkodó szervezeteknél zajlik. A gazdálkodó szervezet a gyakorlati képzés során közvetlenebbül és eredményesebben tudja közvetíteni a munka világának elvárásait. A gazdálkodó szervezetnél folyó képzés esetén munkaszerződést kötnek tanulóinkkal. Folyamatosan bővítjük azoknak a vállalkozásoknak a körét, akikkel együttműködünk a gyakorlati képzési tevékenységben.

Az iskolával partneri kapcsolatban álló gyakorlati képzőhelyeken tanulóink a duális szakképzés keretében naprakész ismereteket sajátítanak el szakmai oktatóiktól. A duális képzésben a szakoktatón keresztül szerzi a legtöbb gyakorlati ismeretet a tanuló. A vállalkozásoknak ezért jól ki kell választaniuk, hogy ki mellé kerül a tanuló, az hogyan, milyen módszerrel, személyes példamutatással tudja-e motiválni. A gazdasági kamarák a gyakorlati oktatók számára pedagógiai képzéseket tartanak, ahol az alábbiakat is tudatosítják:

 

 • Fontos, hogy a gyakorlati oktató rendszeres kapcsolatban legyen a diákok osztályfőnökeivel, sőt, közös esetmegbeszéléseket is tartsanak. A havi hiányzási statisztika leadásán túl, gyakoribbá kell tenni a visszajelzéseket. Csak az egymással kommunikáló nevelő-oktató páros lehet eredményes a hiányzások, az esetleges problémák megoldásában.
 • A szakoktató értékelje az eredményt, adjon visszajelzést, ezáltal növelheti a tanulók felelősségtudatát.
 • Alkalmazzuk a „mindenki mindenről tud” módszert, így a diák érzi a figyelmet maga körül, amelynek visszatartó ereje

 

 • A szakoktatók kísérjék figyelemmel az oktatott tanulóik iskolai életét

A duális szakképzésben a legfontosabb az iskola és a gyakorlati képzőhely közötti rendszeres kapcsolattartás, az információ- és tapasztalatcsere, valamint az együttműködés.

A kulcsszó a sokat emlegetett partnerség, vagyis olyan kapcsolat kialakítása, amelynek keretében:

 • a vállalkozás tananyag-igényeit is figyelembe veszik az elméleti oktatásban;
 • a tanulók kiválasztása az iskola segítségével történik;
 • az iskolai tanárokat is megismertetik a vállalkozásnál folyó képzéssel.

Legyen a vállalkozásnál rendszeres vendég az osztályfőnök vagy a szakmai elméleti tanár, az iskolában pedig a szakoktató, aki tanulói iskolai rendezvényein is részt vehet!

A duális szakképzés teljes körű megvalósítása érdekében szoros együttműködést alakítunk ki minden érintett gazdasági szereplővel, más szakképző intézményekkel, szakmai szervezetekkel, a területi kamarákkal, a duális képzésben résztvevő gyakorlati képzőhelyekkel, a munkaerő-piaci partnerekkel, a szakképzési irányító szervezettel.

 

A gyakorlati képzés előkészítésére, szervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályok

 

A gyakorlati képzés a szakképesítés megszerzéséhez szükséges, meghatározott munkaterületen, munkakörben lebonyolított gyakorlat, amelynek tartalmát és időtartamát az adott szakképesítés képzési és kimeneti követelménye (a továbbiakban: KKK), valamint a szakképzési programtanterve tartalmazza. A gyakorlati képzés fő alapelve a munkatevékenységbe ágyazott szakmatanulás.

 

A hároméves képzés során a tanulók a 9. évfolyamon csak iskolai tanműhelyben folytathatnak gyakorlatot, a 10–11. évfolyamon zajló duális képzésben viszont már külső képzőhelyen, munkaszerződéssel vehetnek részt gyakorlati képzésben. A 9. évfolyam végén a tanulóknak ágazati alapvizsgát kell tenniük, és majd csak annak teljesítésével vállnak jogosulttá munkaszerződés megkötésére gazdálkodó szervezettel, ahol meg kezdhetik külső gyakorlati helyen folytatott szakmai gyakorlatukat.

Azok a gyakorlati képzőhelyek fogadhatnak tanulót, amelyek szerepelnek a kereskedelmi és iparkamara vagy az agrárkamara vonatkozó listáján. A gyakorlati képzésbe újonnan belépő gazdálkodó szervezet esetében (pl. ha a tanuló talál gyakorlati képzőhelyet, vagy egy vállalat jelentkezik erre a feladatra) a kamara egy úgynevezett bevezető ellenőrzés keretében meggyőződik arról, hogy a vállalat/szervezet rendelkezik-e a gyakorlati képzés eredményes megvalósításához szükséges, jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételekkel.

A gyakorlati képzés során a gazdálkodó szervezetek a KKK és a kerettanterv alapján összeállított foglalkozási naplót vezetnek. A foglalkoztatott tanulók szakmai gyakorlati értékelése érdemjeggyel történik, naponta vagy hetente, illetve havonta. Szöveges értékelést nem kapnak a tanulók, de a gyakorlati oktató szóban minden esetben ad visszajelzést az elkészült termékre vagy az elvégzett munkafolyamatra vonatkozóan.

 

Az ágazati alapvizsga alapelvei, szabályai

 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 91. §-a szerint:

„(1) Az ágazati alapvizsga állami vizsga, amely a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit országosan egységes eljárás keretében méri. A tanuló, illetve a képzésben részt

 

vevő személy az ágazati alapoktatás elvégzését követően tehet ágazati alapvizsgát. (2) Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg.

(2) Az ágazati alapvizsga az adott ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg. (3) A szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény oktatóiból és az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét a szakképző intézmény székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamara delegálja. A vizsgabizottság elnöke a Kormány rendeletében meghatározott díjazásra jogosult. (4) Az ágazati alapvizsga teljesítését az év végén adott bizonyítványba kell bejegyezni. Az ágazati alapvizsga bizonyítványba bejegyzett teljesítése a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott munkakör betöltésére való alkalmasságot igazol.”

 

Az alapvizsga előkészítésének, megszervezésének, lebonyolításának szabályai

 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése.

Az alapvizsga írásbeli és gyakorlati vizsgából áll.

Írásbeli vizsga

Az írásbeli feladatlap a KKK és a programtanterv által előírt feladattípusokból és témakörökből áll. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam, a vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül, a vizsgatevékenység értékelésének szempontjai szintén szigorúan meghatározottak. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat javítási- értékelési útmutató tartalmazza. Az értékelés százalékos formában történik. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám meghatározott %-át elérte.

Gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsga több, meghatározott részből és feladatból áll. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam, a vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül, a vizsgatevékenység értékelésének szempontjai szintén szigorúan meghatározottak. A vizsgafeladat értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató, az egyes részekre és feladatokra adható pontszámok alapján, százalékos formában történik. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám meghatározott %-át elérte.

 

Az ágazati alapvizsga sikereségének kritériumai

 

Az ágazati alapvizsga sikereségének és értékelésének szabályait az adott szakmához (ágazathoz) kiadott Képzési és Kimeneti Követelmények és az intézmény Ágazati Alapvizsga Vizsgaszabályzata tartalmazza.

 

A képzési program célja: a tanítási-tanulási folyamat értelme, iránya, törekvései

 

A szakképző intézmény a KKK és a programtantervek alapján saját maga – a képzési program tekintetében egyeztetve a duális képzőhellyel – készíti el szakmai programját. Fontos hangsúlyozni, hogy az új szakképzési rendszer eredményes működtetésében rendkívül jelentős a szakképző iskola és a duális képzőhely szoros és tényleges együttműködése.

 

Egy képesítés tanulási eredményeinek meghatározásakor a munkaerő-piaci igényeken alapuló képzési célból kell kiindulni. A képzési cél lehet valamilyen átfogó értelmezése az elérni kívánt eredménynek, viszont egyértelműnek és iránymutatónak kell lennie, és a képzési célból levezethetőnek kell lennie a képzési követelményeknek.

A képzési cél meghatározását követi a képzés követelményeinek tanulási eredmény alapú kidolgozása, majd a tanítási folyamat (tartalom, stratégia, módszer, eszköz, időtartam stb.) és az értékelési kritériumok és módszerek meghatározása.

 

 

Tanulási eredmény alapú képzési program: projektalapú képzés szervezése hagyományos tantárgyi keretek között

 

Projektmódszer alkalmazása iskolánkban

 

A projektek keretében a tanulók egy-egy komplex feladat megoldásán dolgoznak, amelynek eredménye egy valóságos produktum. A feladat megoldása során a tanuló maga törekszik az egyes részproblémák megoldásához szükséges tudás megszerzésére, s ez motiválja is őt egyben. Nagy előnye, hogy az ismeretek valósággal telnek meg, s nem maradnak pusztán elméletek. A tanulók a produktum közben sajátítják el tudásukat és technikáikat.

A hagyományos tantárgyi keretek között történő projektek általi oktatás megszervezése átgondolt szervezési feladat. A hatékony szervezéshez szükséges a diákok és az oktatók órarendjének külön történő kezelése, valamint el kell dönteni, hogy az oktatási projektek milyen idősávban valósulhatnak meg. A három lehetséges oktatás-szervezési modell – a napi projektsáv kialakítása, a projektnapok vagy a projekthetek kijelölése – közül mi az utóbbit, a projekthetek kijelölését választottuk. Ebben a változatban az intézmény az éves projektmunkát néhány hétbe sűríti. Az iskolában és a képzőhelyeken oktatók közösen dolgozzák ki a projektfeladatokat, amelyeket a tanulókkal projekthét keretében valósítanak meg. A projektmunkában több oktató segíti a projektre szerveződő tanulói csoportokat. A fennmaradó hetekben a tantárgyi struktúrában oktatható (főleg köznevelési) tárgyak oktatása történik meg.

Ezt a módszert alkalmazzuk, mivel az intézményünkben oktatott szakmák esetében szükséges a hosszabb egybefüggő időszak a feladatok végrehajtására, és a munka tárgya nem tárolható el, illetve a projekt több szakma és/vagy évfolyam együttműködését igényli egy nagyobb, összetett feladat végrehajtásánál.

 

A szakképző iskolai szakmai oktatás szakképesítései

 

Szakképző iskolai szakmai oktatás nappali munkarendben 2020. szeptember 1-től felmenő rendszerben

Ágazat

Szakképesítés (szakma)

Azonosító száma

Munkarend

Évfolyam

 

10.

Gépészet

 

Épület- és szerkezetlakatos

 

4 0732 10 03

nappali

 

 

esti

9–10–11.

szakmai évf.

 

11-12

szakmai évf.

10.

Gépészet

Gépi és CNC forgácsoló

4 0715 10 07

nappali

9–10–11.

szakmai évf.

10.

Gépészet

Hegesztő

4 0715 10 08

nappali

9–10–11.

szakmai évf.

17.

Mezőgazdaság és erdészet

Mezőgazdasági gépész

4 0810 17 07

 

nappali

9–10–11.

szakmai évf.

23.

Turizmus- vendéglátás

Pincér – vendégtéri szakember

4 1013 23 04

 

nappali

9–10–11.

szakmai évf.

13.

Kereskedelem

Kereskedelmi értékesítő

4 0416 13 02

nappali

9–10–11.

szakmai évf.

 

A szakképző iskolai szakmai oktatás szakképesítéseinek óratervei

 

 

Épület- és szerkezetlakatos

A szakképesítés alapadatai

 

Megnevezés

A szakmai alapadatai

Az ágazat megnevezése

Gépészet ágazat

A szakma azonosító száma

4 0732 10 03

A szakma szakmairányai

nincs szakmairány

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje

4

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje

4

Ágazati alapoktatás megnevezése

Gépészet ágazati alapoktatás

Kapcsolódó részszakmák megnevezése

-

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra

 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása

Fémes anyagból, főként acélból készült lemezek, idomok, csövek, vázak és tartószerkezetek előkészítését, szerelését, hegesztését és ellenőrzését végzi. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi vázlatrajzok, műszaki rajzok és műszaki leírás alapján.

Fémlemezek vágás és átalakítás céljára történő előkészítését végzi.

Különböző gépészeti kötési eljárással (hegesztés, forrasztás, ragasztás, csavarozás, szegecselés stb.) épületek és más építmények (kapuk, ajtók és ablakok, korlátok, kazánok) alkatrészeinek elkészítését, szerkezeti fémvázainak felállítását, összeszerelését, szétszerelését, karbantartását és javítását végzi.

Acélszerkezeti munkáknál hegesztési műveleteket végez.

A termék minőségének és szerelésének ellenőrzését végzi a műszaki leírás szerint. Munkája során sokféle kéziszerszámmal és elektromos szerszámmal dolgozik.

Többnyire egyéni jellegű munkát végez műhelyben vagy részben, esetleg állandóan szabadban.

A munkavégzés közepesen nehéz fizikai igénybevétellel jár.

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei

 

Megnevezés

A belépés feltétele

Iskolai előképzettség

alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:

·        Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

·        Pályaalkalmassági vizsgálat

 

szükséges szükséges

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása

Egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat olvas. A rajzok alapján kiválasztja a gyártáshoz szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket. Gyártási, szerelési sorrendtervet készít. Ezek alapján kézi megmunkálással, vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt. Az elkészült alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi, és a mérést szakszerűen dokumentálja.

Műszaki dokumentáció alapján egyszerűbb csavarkötéseket, szegecskötéseket és lágyforrasztással

 

készült kötéseket létesít. Villamos kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket állít össze, és azokon elvégzi a feszültség, az áramerősség és az ellen- állás mérését. Az elvégzett méréseket dokumentálja. Ismeri és használja a hiba- és túláramvédelmi eszközöket.

Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoportot szerel össze.

 

 

 

Évfolyam

 

 

9.

évfolya m

 

 

 

Elméle t

 

 

 

Gyakorl at

 

 

10.

évfolya m

 

 

 

Elméle t

 

 

 

Gyakorl at

 

 

11.

évfolya m

 

 

 

Elméle t

 

 

 

Gyakorl at

A

képzés összes óraszám a

 

 

1.

évfolya m

 

 

2.

évfolya m

A

képzés összes óraszám a

Évfolyam összes óraszáma

576

 

 

732

 

 

697

 

 

2005

1008

996

2004

Munkavállalói ismeretek

Munkavállalói ismeretek

18

 

 

0

 

 

0

 

 

18

18

0

18

Álláskeresés

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

Munkajogi

alapismeretek

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

Munkaviszony

létesítése

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

Munkanélküliség

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

3

Munkavállalói idegen nyelv

Munkavállalói idegen nyelv

0

 

 

0

 

 

62

 

 

62

0

62

62

Az álláskeresés lépései,

álláshirdetések

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

11

 

11

Önéletrajz és

motivációs levél

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

20

20

„Small talk” –

általános társalgás

 

 

 

 

 

 

11

 

 

11

 

11

11

Állásinterjú

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

20

20

Műszaki alapozás

Villamos alapismeretek

288

2,5

5,5

0

 

 

0

 

 

288

288

0

288

Villamos áramkör

90

 

 

 

 

 

 

 

 

90

36

 

36

Villamos áramkör

ábrázolása

18

 

 

 

 

 

 

 

 

18

36

 

36

Villamos áramkör kialakítása

36

 

 

 

 

 

 

 

 

36

72

 

72

Villamos

biztonságtechnika

36

 

 

 

 

 

 

 

 

36

36

 

36

Villamos áramkörök mérése, dokumentá- lása

 

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

 

108

 

 

108

Gépészeti alapismeretek

270

2

5,5

0

 

 

0

 

 

270

270

0

270

Munkabiztonság, tűz- és

környezetvéde- lem

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

18

 

 

18

Műszaki rajz alapjai

72

 

 

 

 

 

 

 

 

72

72

 

72

Anyag- és gyártásismeret

18

 

 

 

 

 

 

 

 

18

18

 

18

Fémipari

alapmegmunkálások

72

 

 

 

 

 

 

 

 

72

72

 

72

Projektmunka

90

 

 

 

 

 

 

 

 

90

90

 

90

Tanulási terület

összóraszáma

558

 

 

0

 

 

0

 

 

558

558

0

558

Szakmai alapismeretek

Műszaki dokumentáció

0

 

 

108

 

 

0

 

 

108

108

0

108

Technológiai

dokumentációk

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

3

 

3

Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

40

 

40

 

 

40

Jelképes

ábrázolások

 

 

 

10

 

 

 

 

 

10

10

 

10

Építészrajzok

 

 

 

25

 

 

 

 

 

25

25

 

25

A rajzkészítés

gyakorlata

 

 

 

30

 

 

 

 

 

30

30

 

30

Gépészeti

alapmérések

0

 

 

72

 

 

0

 

 

72

72

0

72

 

 

Alapfogalmak

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

3

 

3

Mérési

dokumentumok

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

2

 

2

A mérés eszközei

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

4

 

4

Mérési hibák

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

1

Hosszméretek

mérése, ellenőrzése

 

 

 

36

 

 

 

 

 

36

36

 

36

Szögek mérése és

ellenőrzése

 

 

 

10

 

 

 

 

 

10

10

 

10

Alak- és

helyzetpontosság mérése, elle- nőrzése

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

16

 

16

 

 

16

Anyagismeret, anyagvizsgálat

0

 

 

72

 

 

0

 

 

72

72

0

72

Alapanyagok csoportosítása és tulajdon- ságai

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

2

Anyagszerkezettani

alapismeretek

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

4

 

4

A mikroszerkezet és a tulajdonságok

kap- csolata

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

2

Fontosabb fémek és

ötvözetei

 

 

 

14

 

 

 

 

 

14

14

 

14

Szinterelt szerkezeti anyagok

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

3

 

3

Műanyagok

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

5

 

5

Segédanyagok

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

4

 

4

Hőkezelő eljárások

 

 

 

13

 

 

 

 

 

13

13

 

13

Anyagvizsgálat

 

 

 

25

 

 

 

 

 

25

25

 

25

Tanulási terület összóraszáma

0

 

 

252

 

 

0

 

 

252

252

0

252

Gépészeti kötési feladatok

Hegesztés

0

 

 

264

 

 

108

 

 

372

0

372

372

A hegesztés

alapfogalmai

 

 

 

48

 

 

 

 

 

48

 

48

48

Hegesztési

feladatok

 

 

 

216

 

 

108

 

 

324

 

324

324

Forrasztás

0

 

 

18

 

 

0

 

 

18

18

0

18

A forrasztás alapfogalmai

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

4

 

4

Forrasztási

feladatok

 

 

 

14

 

 

 

 

 

14

14

 

14

Ragasztás

0

 

 

18

 

 

0

 

 

18

18

0

18

A ragasztás

alapfogalmai

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

4

 

4

Ragasztási feladatok

 

 

 

14

 

 

 

 

 

14

14

 

14

Szegecselés

0

 

 

36

 

 

0

 

 

36

36

0

36

A szegecselés

alapfogalmai

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

4

 

4

Szegecselési feladatok

 

 

 

32

 

 

 

 

 

32

32

 

32

Csavarozás

0

 

 

36

 

 

0

 

 

36

36

0

36

A csavarozás

alapfogalmai

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

4

 

4

Csavarozási

feladatok

 

 

 

32

 

 

 

 

 

32

32

 

32

Felületvédelem

0

 

 

36

 

 

31

 

 

67

0

66

66

A felületvédelem alapfogalmai

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

4

4

Felületvédelmi

feladatok

 

 

 

32

 

 

31

 

 

63

 

62

62

Tanulási terület összóraszáma

0

 

 

408

 

 

139

 

 

547

108

438

546

Biztonságt

Gépészeti munkabiztonság és környe-

zetvédelem

 

0

 

 

 

18

 

 

 

0

 

 

 

18

 

18

 

0

 

18

 

 

Munkavédelem

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

4

 

4

Elsősegélynyújtás

 

 

 

6

 

 

 

 

 

6

6

 

6

Tűzvédelem

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

4

 

4

Környezetvédelem

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

4

 

4

Magasban végzett szerelések

0

 

 

54

 

 

0

 

 

54

54

0

54

A magasban végzett munka biztonság-

technikája

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

8

 

8

 

 

8

Magasban végzett szerelési folyamatok

 

 

 

46

 

 

 

 

 

46

46

 

46

Tanulási terület

összóraszáma

0

 

 

72

 

 

0

 

 

72

72

0

72

Épületlakatos feladatok

Épületlakatos szerkezetek

0

 

 

0

 

 

62

 

 

62

0

62

62

Épületlakatos

szerkezetek

 

 

 

 

 

 

36

 

 

36

 

36

36

Munkatervezési feladatok

 

 

 

 

 

 

13

 

 

13

 

13

13

Munkaszervezési

feladatok

 

 

 

 

 

 

13

 

 

13

 

13

13

Épületlakatos szerkezetek gyártása, beépítése, szerelése, karbantartása, javítása

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

186

 

 

 

 

186

 

 

0

 

 

186

 

 

186

Épületlakatos szerkezetek

gyártása, beépí- tése, szerelése

 

 

 

 

 

 

 

162

 

 

 

162

 

 

162

 

162

Karbantartás, javítás

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

24

24

Tanulási terület

összóraszáma

0

 

 

0

 

 

248

 

 

248

0

248

248

Szerkezetlakatos feladatok

Szerkezetlakatos munkák

0

 

 

0

 

 

248

 

 

248

0

248

248

Szerkezetlakatos

alapismeretek

 

 

 

 

 

 

72

 

 

72

 

72

72

Csarnok

szerkezetlakatos és vázlakatos munkák

 

 

 

 

 

 

 

144

 

 

 

144

 

 

144

 

144

Tartószerkezeti

munkák

 

 

 

 

 

 

32

 

 

32

 

32

32

Tanulási terület

összóraszáma

0

 

 

0

 

 

248

 

 

248

0

248

248

Egybefüggő szakmai

gyakorlat:

0

 

 

140

 

 

 

 

 

 

140

 

 

Elméleti óraszám óra/hét

 

4,5

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

Gyakorlati óraszám

óra/hét

 

 

11

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

Elmélet éves óraszám

 

162

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

Gyakorlat éves óraszám

 

 

396

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

Összes éves óraszám

 

 

558

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

Gépi és CNC forgácsoló

A szakképesítés alapadatai

 

Megnevezés

A szakmai alapadatai

Az ágazat megnevezése

Gépészet ágazat

A szakma azonosító száma

4 0715 10 07

A szakma szakmairányai

nincs szakmairány

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje

4

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje

4

Ágazati alapoktatás megnevezése

Gépészet ágazati alapoktatás

Kapcsolódó részszakmák megnevezése

-

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra

 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása

 

Műszaki rajz alapján, adott technológiai paraméterek és műveleti utasítás szerint megtervezi a gyártás folyamatát. A művelettervezés során használja a szükséges műszaki táblázatokat.

Az adott hagyományos szerszámgépen befogja az előgyártmányt, rögzíti a szerszámokat és beállítja a forgácsolási paramétereket, majd legyártja a munkadarabot. CNC megmunkálógépeken, gyártósorokon szakszerűen használja a munkadarab befogó- és továbbító eszközöket. Egyszerűbb alkatrészek gyártására CNC szerszámgépen, vagy szimulációs programmal programot ír és tesztel. CNC vezérlésű gépet kezel, felszerszámoz és azt követően alkatrészt gyárt. Hiba esetén korrekciózásokat hajt végre. Méreteket ellenőriz, azt mérési jegyzőkönyvben dokumentálja.

Munkája során mindvégig betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei

 

Megnevezés

A belépés feltétele

Iskolai előképzettség

alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:

·        Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

·        Pályaalkalmassági vizsgálat

 

szükséges szükséges

 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása

Egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat olvas. A rajzok alapján kiválasztja a gyártáshoz szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket. Gyártási, szerelési sorrendtervet készít. Ezek alapján kézi megmunkálással, vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt. Az elkészült alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi, és a mérést szakszerűen dokumentálja.

Műszaki dokumentáció alapján egyszerűbb csavarkötéseket, szegecskötéseket és lágyforrasztással készült kötéseket létesít. Villamos kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket állít össze, és azokon elvégzi a feszültség, az áramerősség és az ellenállás mérését. Az elvégzett méréseket dokumentálja. Ismeri és használja a hiba- és túláramvédelmi eszközöket.

Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoportot szerel össze.

 

 

 

 

 

Évfolyam

 

 

9.

évfolya m

 

 

 

Elmél et

 

 

 

Gyakor lat

 

 

10.

évfolya m

 

 

 

Elmél et

 

 

 

Gyakor lat

 

 

11.

évfolya m

 

 

 

Elmél et

 

 

 

Gyakor lat

A

képzés összes óraszá ma

 

 

1.

évfolya m

 

 

2.

évfolya m

A

képzés összes óraszá ma

É

vfolyam összes óraszáma

576

 

 

720

 

 

701

 

 

1997

1098

899

1997

 

Munkavállalói ismeretek

Munkavállalói ismeretek

18

 

 

0

 

 

0

 

 

18

0

18

18

Álláskeresés

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

5

Munkajogi alapismeretek

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

5

Munkaviszony létesítése

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

5

Munkanélküliség

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3

3

 

Munkavállalói idegen nyelv

Munkavállalói idegen nyelv

0

 

 

0

 

 

62

 

 

62

0

62

62

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések

 

 

 

 

 

 

11

 

 

11

 

11

11

Önéletrajz és motivációs levél

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

20

20

„Small talk” – általános társalgás

 

 

 

 

 

 

11

 

 

11

 

11

11

Állásinterjú

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

20

20

 

Műszaki alapozás

Villamos alapismeretek

288

2,5

5,5

0

 

 

0

 

 

288

288

0

288

Villamos áramkör

90

 

 

 

 

 

 

 

 

90

36

 

36

Villamos áramkör ábrázolása

18

 

 

 

 

 

 

 

 

18

36

 

36

Villamos áramkör kialakítása

36

 

 

 

 

 

 

 

 

36

72

 

72

Villamos biztonságtechnika

36

 

 

 

 

 

 

 

 

36

36

 

36

Villamos áramkörök mérése,

dokumentálása

108

 

 

 

 

 

 

 

 

108

108

 

108

Gépészeti alapismeretek

270

2

5,5

0

 

 

0

 

 

270

270

0

270

Munkabiztonság, tűz- és

környezetvédelem

18

 

 

 

 

 

 

 

 

18

18

 

18

Műszaki rajz alapjai

72

 

 

 

 

 

 

 

 

72

72

 

72

Anyag- és gyártásismeret

18

 

 

 

 

 

 

 

 

18

18

 

18

Fémipari alapmegmunkálások

72

 

 

 

 

 

 

 

 

72

72

 

72

Projektmunka

90

 

 

 

 

 

 

 

 

90

90

 

90

Tanulási terület összóraszáma

558

 

 

0

 

 

0

 

 

558

558

0

558

 

Gyártás-előkészítés

Gyártás-előkészítés

0

 

 

72

 

 

0

 

 

72

72

0

72

Anyagválasztás

 

 

 

7

 

 

 

 

 

7

7

 

7

A forgácsolószerszámok anyagai

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

5

 

5

Segédanyagok

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

3

 

3

Műszaki dokumentációk

 

 

 

28

 

 

 

 

 

28

28

 

28

Forgácsoló szerszámgépek

 

 

 

15

 

 

 

 

 

15

15

 

15

Szerszámgépek készülékei

 

 

 

7

 

 

 

 

 

7

7

 

7

Pneumatikus és hidraulikus rendszerek elemei

 

 

 

7

 

 

 

 

 

7

7

 

7

Tanulási terület összóraszáma

0

 

 

72

 

 

0

 

 

72

72

0

72

 

Gépi forgácsolás

Forgácsoló megmunkálások

0

 

 

576

 

 

279

 

 

855

396

459

855

A forgácsolás alapjai

 

 

 

36

 

 

 

 

 

36

36

 

36

Esztergálás

 

 

 

180

 

 

 

 

 

180

144

36

180

Marás

 

 

 

180

 

 

 

 

 

180

144

36

180

Furatmegmunkálások

 

 

 

72

 

 

 

 

 

72

36

18

54

Köszörülés

 

 

 

54

 

 

 

 

 

54

 

54

54

 

 

Egyéb forgácsoló

megmunkálások

 

 

 

18

 

 

 

 

 

18

 

18

18

Karbantartási feladatok

 

 

 

36

 

 

 

 

 

36

36

18

54

Projektfeladat

 

 

 

 

 

 

279

 

 

279

 

279

279

Minőségellenőrzés

0

 

 

72

 

 

0

 

 

72

72

0

72

Geometriai mérések

 

 

 

26

 

 

 

 

 

26

26

 

26

Alak-és helyzetellenőrzések

 

 

 

18

 

 

 

 

 

18

18

 

18

Felületi érdesség mérése

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

4

 

4

Anyagvizsgálatok

 

 

 

14

 

 

 

 

 

14

14

 

14

Statisztikai

folyamatszabályozó rendszerek (SPC)

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

4

 

 

4

Minőségbiztosítási rendszerek

 

 

 

6

 

 

 

 

 

6

6

 

6

Tanulási terület összóraszáma

0

 

 

648

 

 

279

 

 

927

468

459

927

 

Korszerű forgácsoló technológiák

CNC-gépkezelés és - forgácsolás

0

 

 

0

 

 

262

 

 

262

0

262

262

A gépkezelés alapjai

 

 

 

 

 

 

62

 

 

62

 

62

62

Munkadarab- és

szerszámbefogás

 

 

 

 

 

 

31

 

 

31

 

31

31

Programszerkesztés, -tesztelés

 

 

 

 

 

 

31

 

 

31

 

31

31

Megmunkálások

 

 

 

 

 

 

76

 

 

76

 

76

76

Projektfeladat

 

 

 

 

 

 

62

 

 

62

 

62

62

CNC-programozás alapjai

0

 

 

0

 

 

98

 

 

98

0

98

98

A programozás alapjai

 

 

 

 

 

 

9

 

 

9

 

9

9

Címkódos programozás

 

 

 

 

 

 

18

 

 

18

 

18

18

Esztergálási műveletek

programozása

 

 

 

 

 

 

31

 

 

31

 

31

31

Marási műveletek

programozása

 

 

 

 

 

 

31

 

 

31

 

31

31

Furatmegmunkálási műveletek

programozása

 

 

 

 

 

 

9

 

 

9

 

9

9

Tanulási terület összóraszáma

0

 

 

0

 

 

360

 

 

360

0

360

360

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:

 

0

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

160

 

 

Elméleti óraszám óra/hét

 

4,5

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

Gyakorlati óraszám óra/hét

 

 

11

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

Elmélet éves óraszám

 

162

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

Gyakorlat éves óraszám

 

 

396

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

Összes éves óraszám

 

 

558

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

Hegesztő

A szakképesítés alapadatai

 

Megnevezés

A szakmai alapadatai

Az ágazat megnevezése

Gépészet ágazat

A szakma azonosító száma

4 0715 10 08

A szakma szakmairányai

nincs szakmairány

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje

4

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje

4

Ágazati alapoktatás megnevezése

Gépészet ágazati alapoktatás

Kapcsolódó részszakmák megnevezése

Fémipari gyártáselőkészítő

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra

 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása

 

A hegesztő szakember a tanult kézi ívhegesztési, lánghegesztési és vágási technológiák felhasználásával hegesztett fémszerkezeteket készít hegesztéstechnológiai utasítás (WPS) alapján. Anyagismereti és geometriai tudására építve anyagot választ és anyagmennyiséget határoz meg a feladathoz.

A szerkezetépítési munkáját biztonságosan, magas minőségi szinten, a vonatkozó szabványok előírásainak megfelelően végzi.

A hegesztési hibákat képes beazonosítani hibakódok alapján és kijavítani. A minőségirányítási rendszerek elvárásainak megfelelően, munkaközi és végellenőrzést végez és további vizsgálatokra előkészíti a munkadarabot. Fémszerkezeteket, és csővezeték rendszereket gyárt, javít a gyártási és technológiai dokumentáció szerint, az irányítási rendszerek eszközeinek felhasználásával, munkájában alkalmazva az infokommunikációs eszközöket.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

 

Megnevezés

A belépés feltétele

Iskolai előképzettség

alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:

·        Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

·        Pályaalkalmassági vizsgálat

 

szükséges szükséges

 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása

Egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat olvas. A rajzok alapján kiválasztja a gyártáshoz szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket. Gyártási, szerelési sorrendtervet készít. Ezek alapján kézi megmunkálással, vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt. Az elkészült alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi, és a mérést szakszerűen dokumentálja.

Műszaki dokumentáció alapján egyszerűbb csavarkötéseket, szegecskötéseket és lágyforrasztással készült kötéseket létesít. Villamos kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket állít össze, és azokon elvégzi a feszültség, az áramerősség és az ellenállás mérését. Az elvégzett méréseket dokumentálja. Ismeri és használja a hiba- és túláramvédelmi eszközöket.

Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoportot szerel össze.

 

 

 

Évfolyam

 

 

9.

évfoly am

 

 

 

Elmé let

 

 

 

Gyako rlat

 

 

10.

évfoly am

 

 

 

Elmé let

 

 

 

Gyako rlat

 

 

11.

évfoly am

 

 

 

Elmé let

 

 

 

Gyako rlat

A

képzé s összes óraszá

ma

 

 

1.

évfoly am

 

 

2.

évfoly am

A

képzé s összes óraszá

ma

Évfolyam összes óraszáma

576

 

 

720

 

 

681

 

 

1977

1088

992

2080

Munkavállalói ismeretek

Munkavállalói ismeretek

18

 

 

0

 

 

0

 

 

18

18

0

18

Álláskeresés

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

Munkajogi alapismeretek

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

Munkaviszony létesítése

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

Munkanélküliség

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

3

Munkavállalói idegen nyelv

Munkavállalói idegen nyelv

0

 

 

0

 

 

62

 

 

62

0

62

62

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések

 

 

 

 

 

 

11

 

 

11

 

11

11

Önéletrajz és motivációs levél

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

20

20

„Small talk” – általános társalgás

 

 

 

 

 

 

11

 

 

11

 

11

11

Állásinterjú

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

20

20

Műszaki alapozás

Villamos alapismeretek

288

2,5

5,5

0

 

 

0

 

 

288

288

0

288

Villamos áramkör

90

 

 

 

 

 

 

 

 

90

36

 

36

Villamos áramkör ábrázolása

18

 

 

 

 

 

 

 

 

18

36

 

36

Villamos áramkör kialakítása

36

 

 

 

 

 

 

 

 

36

72

 

72

Villamos biztonságtechnika

36

 

 

 

 

 

 

 

 

36

36

 

36

Villamos áramkörök mérése, dokumentálása

108

 

 

 

 

 

 

 

 

108

108

 

108

Gépészeti alapismeretek

270

2

5,5

0

 

 

0

 

 

270

270

0

270

Munkabiztonság, tűz- és környezetvédelem

18

 

 

 

 

 

 

 

 

18

18

 

18

Műszaki rajz alapjai

72

 

 

 

 

 

 

 

 

72

72

 

72

Anyag- és gyártásismeret

18

 

 

 

 

 

 

 

 

18

18

 

18

Fémipari alapmegmunkálások

72

 

 

 

 

 

 

 

 

72

72

 

72

Projektmunka

90

 

 

 

 

 

 

 

 

90

90

 

90

Tanulási terület összóraszáma

558

 

 

0

 

 

0

 

 

558

558

0

558

Gépészeti alapismeretek

Műszaki dokumentáció

0

 

 

108

 

 

0

 

 

108

108

0

108

Technológiai dokumentációk

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

3

 

3

Rajztechnikai alapszabványok, előírások,

megoldások

 

 

 

50

 

 

 

 

 

50

50

 

50

Jelképes ábrázolások

 

 

 

10

 

 

 

 

 

10

10

 

10

A géprajzkészítés gyakorlata

 

 

 

45

 

 

 

 

 

45

45

 

45

Gépészeti alapmérések

0

 

 

72

 

 

0

 

 

72

72

0

72

Alapfogalmak

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

3

 

3

Mérési dokumentumok

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

2

 

2

A mérés eszközei

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

4

 

4

Mérési hibák

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

1

Hosszméretek mérése, ellenőrzése

 

 

 

36

 

 

 

 

 

36

36

 

36

Szögek mérése és ellenőrzése

 

 

 

10

 

 

 

 

 

10

10

 

10

Alak- és helyzetpontosság mérése, ellenőrzése

 

 

 

8

 

 

 

 

 

8

8

 

8

Anyagismeret, anyagvizsgálat

0

 

 

72

 

 

0

 

 

72

72

0

72

Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

2

 

2

Anyagszerkezettani alapismeretek

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

4

 

4

 

 

A mikroszerkezet és a tulajdonságok kapcsolata

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

2

 

2

Fontosabb fémek és ötvözeteik

 

 

 

14

 

 

 

 

 

14

14

 

14

Szinterelt szerkezeti anyagok

 

 

 

3

 

 

 

 

 

3

3

 

3

Műanyagok

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

5

 

5

Segédanyagok

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

4

 

4

Hőkezelő eljárások

 

 

 

13

 

 

 

 

 

13

13

 

13

Anyagvizsgálat

 

 

 

25

 

 

 

 

 

25

25

 

25

Tanulási terület összóraszáma

0

 

 

252

 

 

0

 

 

252

252

0

252

Hegesztési technológia előkészítése

Hegesztés alapismeretei

0

 

 

212

 

 

0

 

 

212

212

0

212

A hegesztés alapfogalmai

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

2

 

2

Hegesztési élek előkészítése, kialakítása

 

 

 

62

 

 

 

 

 

62

62

 

62

Alkatrészek összeállítása, készülékek használata

 

 

 

60

 

 

 

 

 

60

60

 

60

A hegesztés hozag- és segédanyagai

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

2

 

2

Hegesztési eltérések

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

2

 

2

A hegesztés biztonságtechnikája

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

4

 

4

Hegesztő berendezések és azok üzembehelyezése

 

 

 

80

 

 

 

 

 

80

80

 

80

Tanulási terület összóraszáma

0

 

 

212

 

 

0

 

 

212

212

0

212

Hegesztési feladatok

Fogyó elektródás ívhegesztés bevont elektródával (kézi ívhegesztés)

0

 

 

128

 

 

62

 

 

190

0

217

217

Fémek hegeszthetősége bevont elektródás kézi

ívhegesztéssel

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

2

2

Fogyó elektródás ívhegesztés bevont elektródával (kézi ívhegesztés)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

1

A bevont ívhegesztő elektródák főbb típusai

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

2

2

A bevont elektródás kézi ívhegesztés technológiája

 

 

 

60

 

 

14

 

 

74

 

81

81

Az ívhegesztés kötései

 

 

 

60

 

 

48

 

 

108

 

128

128

A bevont elektródás kézi ívhegesztéssel készített

kötések eltérései (hibái)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

1

Javító- és felrakóhegesztések

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

1

A bevont elektródás kézi ívhegesztés biztonságtechnikája

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

Gázhegesztés

0

 

 

128

 

 

92

 

 

220

48

186

234

A gázhegesztés fogalma, lényege

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

1

Gázhegesztő berendezések

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

2

 

2

Hegesztőgázok

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

2

 

2

Hegesztőláng

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

2

 

2

A gázhegesztés technológiája

 

 

 

50

 

 

48

 

 

98

10

98

108

A hegesztőláng beállítása

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

4

 

4

A hegesztés folyamata

 

 

 

52

 

 

44

 

 

96

12

88

100

A gázhegesztés kötései, illesztések, varratalakok

 

 

 

10

 

 

 

 

 

10

10

 

10

Fémek hegeszthetősége gázhegesztéssel

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

2

 

2

A hegesztési kötések eltérései, hibái

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

1

A gázhegesztés jelentősége a javító technikában

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

1

A gázhegesztés biztonságtechnikája

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

1

Fogyó elektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztés

 

0

 

 

 

0

 

 

 

217

 

 

 

217

 

0

 

248

 

248

 

 

A fogyó elektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztés berendezése

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

5

 

5

A hegesztőhuzal

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

 

5

5

Védőgázellátás

 

 

 

 

 

 

6

 

 

6

 

6

6

A fogyó elektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztés technológiája

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

201

 

 

232

 

232

Volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztés (TIG)

 

0

 

 

 

0

 

 

 

217

 

 

 

217

 

0

 

248

 

248

Volfrámelektródás semleges védőgázas

ívhegesztés

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

2

2

A volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztés berendezése

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

4

 

4

A volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztés hozaganyagai

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

10

 

10

A volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztés technológiája

 

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

95

 

 

116

 

116

 

A hegesztőpisztoly és a hegesztőpálca tartása volfrámelektródás semleges védőgázas

ívhegesztés esetén

 

 

 

 

 

 

 

 

102

 

 

 

 

102

 

 

 

112

 

 

112

Hegesztési eltérések

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

 

4

4

A volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztés biztonságtechnikája

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

Egyéb hegesztési eljárások

0

 

 

0

 

 

15

 

 

15

0

15

15

Az elektromos ellenállás elvén működő eljárások

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

 

4

4

A mechanikai energia felhasználásán alapuló hegesztő eljárások

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

4

 

4

A sugárenergia által végzett ömlesztőhegesztések

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

3

 

3

A termokémiai elven működő eljárások

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

2

2

A hegesztés jövője

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

2

2

A hegesztett kötések minőségi követel- ményei

0

 

 

0

 

 

16

 

 

16

0

16

16

Hegesztési eltérések csoportba sorolása

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

2

2

Hegesztési varratok roncsolásos vizsgála- tai

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

2

2

A hegesztési varratok roncsolásmentes vizsgálatai

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

 

3

3

 

A hegesztett kötések minőségi szintjei, kategóriái

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

6

 

6

Hegesztési feszültségek, alakváltozások

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

 

3

3

Tanulási terület összóraszáma

0

 

 

256

 

 

619

 

 

875

48

930

978

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:

 

0

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

140

 

 

Elméleti óraszám óra/hét

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

Gyakorlati óraszám óra/hét

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

Elmélet éves óraszám

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

Gyakorlat éves óraszám

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

Összes éves óraszám

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

Mezőgazdasági gépész

A szakképesítés alapadatai

 

Megnevezés

A szakmai alapadatai

Az ágazat megnevezése

Mezőgazdaság és erdészet ágazat

A szakma azonosító száma

4 0810 17 07

A szakma szakmairányai

nincs szakmairány

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje

4

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje

4

Ágazati alapoktatás megnevezése

Mezőgazdaság-erdészet ágazati alapoktatás

Kapcsolódó részszakmák megnevezése

-

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra

 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása

 

A mezőgazdasági gépész szakma ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a mezőgazdasági termesztés és a megvalósításához alkalmazott korszerű mezőgazdasági erőgépek és munkagépek kezelése és üzemeltetése.

A mezőgazdasági gépész a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek, önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek napi és időszakos karbantartását a gépkönyvi előírások alapján elvégzi. Az erőgépeket és a munkagépeket szakszerűen összekapcsolja, betartva a biztonsági előírásokat. A gépkapcsolatot beállítja a megadott paraméterek alapján az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetésre.

Elvégzi a mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, kertészet, állattartás) gépi munkáit. Kezeli a precíziós mezőgazdasági termelést támogató elektronikai eszközöket. Felelősen végzi az üzemeltetési munkákat.

Az üzemeltetés során felmerülő kisebb hibákat feltárja és kijavítja. Irányítás mellett elvégzi a nagyobb javítási munkákat is.

Betartja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat, valamint a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat előírásait.

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei

 

Megnevezés

A belépés feltétele

Iskolai előképzettség

alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:

·        Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

·        Pályaalkalmassági vizsgálat

 

szükséges

nem szükséges

 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása

 

Az alapoktatást követően a tanuló egyszerű meteorológiai megfigyeléseket végez, adatokat gyűjt, jellemzi az időjárási elemeket, meghatározza adott hely klimatikus viszonyait. Elvégzi a talajok egyszerű, helyszíni fizikai, kémiai, biológiai vizsgálatait, megfigyeli a talajképződés jegyeit, jellemző folyamatait, a talajhibákat, meghatározza a talajjavítás és talajvédelem lehetőségeit. A sejttan,

 

szövettan, morfológia, rendszertan alapján növények szaporítását végzi. Felveszi a gazdasági állatok testméreteit, vizsgálja külső értékmérő tulajdonságait és viselkedésüket. Irányítás mellett kezeli a mezőgazdasági erőgépeket és elvégzi napi karbantartásukat. Használja a földmérésben alkalmazott hossz-, terület mértékegységeket, méretarányt, területet számít. Térképet olvas, alapvető földügyi adatokat azonosít és gyűjt. A mérések során digitális mérőeszközöket használ. Munkája során alkalmazza az ágazati munka-, tűz-és környezetvédelmi előírásokat, valamint figyelembe veszi a biológiai sokféleség megőrzési szempontokat.

 

 

 

 

Évfolyam

 

 

 

 

9.

évfolya m

 

 

 

 

 

Elméle t

 

 

 

 

 

Gyakorla t

 

 

 

 

10.

évfolya m

 

 

 

 

 

Elméle t

 

 

 

 

 

Gyakorla t

 

 

 

 

11.

évfolya m

 

 

 

 

 

Elméle t

 

 

 

 

 

Gyakorla t

 

 

A

képzés összes óraszám

a

 

 

 

 

1.

évfolya m

 

 

 

 

2.

évfolya m

 

 

A

képzés összes óraszám

a

Évfolya

m összes óraszáma

576

 

 

765

 

 

692

 

 

2033

1141

892

2033

Munkavállalói ismeretek

Munkavállalói ismeretek

18

0,5

 

0

 

 

0

 

 

18

18

0

18

Álláskeresés

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

Munkajogi alapismeretek

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

Munkaviszony létesítése

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

Munkanélküliség

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

3

Munkavállalói idegen nyelv

Munkavállalói idegen nyelv

0

 

 

0

 

 

62

 

 

62

0

62

62

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések

 

 

 

 

 

 

11

 

 

11

 

11

11

Önéletrajz és motivációs levél

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

20

20

„Small talk” – általános társalgás

 

 

 

 

 

 

11

 

 

11

 

11

11

Állásinterjú

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

20

20

Mezőgazdaság és erdészet ágazati alapoktatás

Általános alapozás

144

3

1

0

 

 

0

 

 

144

144

0

144

Bevezetés

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

2

Éghajlattan

19

 

 

 

 

 

 

 

 

19

19

 

19

Talajtan

21

 

 

 

 

 

 

 

 

21

21

 

21

Növénytan

21

 

 

 

 

 

 

 

 

21

21

 

21

Állattan

21

 

 

 

 

 

 

 

 

21

21

 

21

Géptan

21

 

 

 

 

 

 

 

 

21

21

 

21

Földmérés

21

 

 

 

 

 

 

 

 

21

21

 

21

Munka-, tűz- és környezetvédelem

18

 

 

 

 

 

 

 

 

18

18

 

18

Szakmai alapozás

414

2

9,5

0

 

 

0

 

 

414

414

0

414

Szakmai ágazati tevékenységek végzése

132

 

 

 

 

 

 

 

 

132

132

 

132

Szakmai üzemek, intézmények, cégek látogatása

75

 

 

 

 

 

 

 

 

75

75

 

75

Szakosító tartalmú előadások hallgatása

76

 

 

 

 

 

 

 

 

76

76

 

76

Szakosító tartalmú gyakorlatok tanüze- mekben, tangazdaságokban, képzőköz- pontokban

 

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

 

131

 

 

131

Tanulási terület összóraszáma

558

 

 

0

 

 

0

 

 

558

558

0

558

Agrárgépész szakmai alapozó

Szakmai alapozó ismeretek

0

 

 

60

 

 

0

 

 

60

60

0

60

Anyagismeret

 

 

 

20

 

 

 

 

 

20

20

 

20

Géprajz

 

 

 

20

 

 

 

 

 

20

20

 

20

Gépelemek

 

 

 

20

 

 

 

 

 

20

20

 

20

Fémmegmunkálás

0

 

 

108

 

 

0

 

 

108

108

0

108

 

 

A fémmegmunkálás előkészítő műveletei

 

 

 

15

 

 

 

 

 

15

15

 

15

Kézi és gépi forgácsolás

 

 

 

60

 

 

 

 

 

60

60

 

60

A fémek alakítása

 

 

 

33

 

 

 

 

 

33

33

 

33

Tanulási terület összóraszáma

0

 

 

168

 

 

0

 

 

168

168

0

168

Járművezető képzés

Járművezetési ismeretek

0

 

 

36

 

 

0

 

 

36

36

0

36

Közlekedési alapismeretek

 

 

 

14

 

 

 

 

 

14

15

 

15

A járművezetés elmélete

 

 

 

6

 

 

 

 

 

6

8

 

8

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

 

 

 

6

 

 

 

 

 

6

7

 

7

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás

 

 

 

10

 

 

 

 

 

10

6

 

6

Járművezetési gyakorlatok

0

 

 

35

 

 

0

 

 

35

0

35

35

A mezőgazdasági vontatók felépítése

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

1

Belső égésű motorok

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

1

A motorok hűtése, a kenés

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

1

A motorok tüzelőanyag-ellátása

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

1

A villamos berendezések

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

1

A teljesítmény-átviteli berendezések

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

2

2

A futómű, a kormányzás, a pótkocsi

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

1

A fékberendezések

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

2

2

Vezetési gyakorlat - alapoktatás

 

 

 

6

 

 

 

 

 

6

 

6

6

Vezetési gyakorlat - főoktatás

 

 

 

19

 

 

 

 

 

19

 

19

19

Tanulási terület összóraszáma

0

 

 

71

 

 

0

 

 

71

36

35

71

Mezőgazdasági gépek

Mezőgazdasási erőgépek

0

 

 

144

 

 

165

 

 

309

0

309

309

Mezőgazdasági erőgépek

 

 

 

24

 

 

 

 

 

24

 

24

24

Belső égésű motorok

 

 

 

90

 

 

 

 

 

90

 

90

90

Mezőgazdasági erőgépek mechanikus teljesítményátvitele

 

 

 

30

 

 

 

 

 

30

 

30

30

Mezőgazdasági erőgépek hidraulikus rendszere

 

 

 

 

 

 

35

 

 

35

 

35

35

Mezőgazdasági erőgépek járószerkezete és kormányzása

 

 

 

 

 

 

30

 

 

30

 

30

30

Mezőgazdasági erőgépek fékezése

 

 

 

 

 

 

30

 

 

30

 

30

30

Alváz és felépítmény, vonó- és függesztő szerkezet

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

20

20

Mezőgazdasági gépek elektromos beren- dezései

 

 

 

 

 

 

35

 

 

35

 

35

35

Mezőgazdasági erőgépek karbantartása

 

 

 

 

 

 

15

 

 

15

 

15

15

Mezőgazdasági munkagépek

0

 

 

246

 

 

225

 

 

471

246

225

471

A talajművelés gépei

 

 

 

55

 

 

 

 

 

55

55

 

55

A vetés, ültetés és palántázás gépei

 

 

 

50

 

 

 

 

 

50

50

 

50

A növényápolás gépei

 

 

 

76

 

 

 

 

 

76

76

 

76

Arató-cséplő gépek

 

 

 

65

 

 

 

 

 

65

65

 

65

A szemestermények utókezelésének gépei

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

20

20

A szálastakarmányok betakarításának gépei

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

50

50

A gumós növények betakarításának gépei

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

25

25

A szállítás és anyagmozgatás gépei

 

 

 

 

 

 

85

 

 

85

 

85

85

Az állattartás gépei

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

25

25

Kertészeti gépek

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

20

20

Tanulási terület összóraszáma

0

 

 

390

 

 

390

 

 

780

246

534

780

 

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése

Szakmai számítások

0

 

 

0

 

 

30

 

 

30

0

30

30

Mezőgazdasági erőgépek

 

 

 

 

 

 

15

 

 

15

 

15

15

Mezőgazdasági munkagépek

 

 

 

 

 

 

15

 

 

15

 

15

15

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése

0

 

 

136

 

 

180

 

 

316

115

201

316

A talajművelés gépei

 

 

 

40

 

 

 

 

 

40

40

 

40

A vetés, ültetés és palántázás gépei

 

 

 

35

 

 

 

 

 

35

35

 

35

A növényápolás gépei

 

 

 

40

 

 

 

 

 

40

40

 

40

Arató-cséplő gépek

 

 

 

21

 

 

21

 

 

42

 

42

42

A szemestermények utókezelésének gépei

 

 

 

 

 

 

14

 

 

14

 

14

14

A szálastakarmányok betakarításának gépei

 

 

 

 

 

 

40

 

 

40

 

40

40

A gumós növények betakarításának gépei

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

21

21

A szállítás és anyagmozgatás gépei

 

 

 

 

 

 

56

 

 

56

 

56

56

Az állattartás gépei

 

 

 

 

 

 

14

 

 

14

 

14

14

Kertészeti gépek

 

 

 

 

 

 

14

 

 

14

 

14

14

Mezőgazdasági ismeretek

0

 

 

0

 

 

30

 

 

30

0

30

30

Szántóföldi növények termesztéstechno- lógiája

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

20

20

Gazdasági állatok tartástechnológiája

 

 

 

 

 

 

10

 

 

10

 

10

10

Tanulási terület összóraszáma

0

 

 

136

 

 

240

 

 

376

115

261

376

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:

 

0

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elméleti óraszám óra/hét

 

5,5

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

Gyakorlati óraszám óra/hét

 

 

10,5

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

Elmélet éves óraszám

 

198

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

Gyakorlat éves óraszám

 

 

378

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

Összes éves óraszám

 

 

576

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

Pincér- vendégtéri szakember

A szakképesítés alapadatai

 

Megnevezés

A szakmai alapadatai

Az ágazat megnevezése

Turizmus-vendéglátás ágazat

A szakma azonosító száma

4 1013 23 04

A szakma szakmairányai

nincs szakmairány

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje

4

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje

4

Ágazati alapoktatás megnevezése

Turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás

Kapcsolódó részszakmák megnevezése

Pincérsegéd

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

Szakképző iskolai oktatásban: 175 óra

 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása

 

A pincér-vendégtéri szakember a különböző vendéglátó tevékenységet folyató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termékek felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja az udvarias és a szakszerű felszolgálás előírása szerint. Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel. Átveszi a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet, készpénzt, illetve készpénzt helyettesítő eszközöket kezel. Elszámol a napi bevétellel.

Barista, bártender és alapfokú sommelier tevékenységet végez.

Rendezvények helyszínét előkészíti, részt vesz a különböző jellegű rendezvények lebonyolításában. Munkaterülete állandó, rendezvények esetén változó területen dolgozik.

Ismeri a hazai és nemzetközi étel- és italkínálatot, tisztában van a vendéglátóipari trendekkel, az ételkészítési technológiákkal. Folyamatosan képzi magát, hogy naprakész ismeretei legyenek a gasztronómia területén.

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei

 

Megnevezés

A belépés feltétele

Iskolai előképzettség

alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:

·        Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

·        Pályaalkalmassági vizsgálat

 

szükséges szükséges

 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása

 

A turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás során a tanuló betekintést nyer a cukrász, szakács, vendégtéri és turisztikai szakmák tevékenységébe. Megkülönbözteti, felhasználás előtt alkalmassá teszi, előkészíti a termékkészítéshez a nyersanyagokat, ügyel a minőségükre. Kiválasztja a munkafolyamatokhoz szükséges eszközöket, gépeket, kézi szerszámokat, berendezéseket. A cukrászati termékkészítés során, tésztákat gyúr, kever, habot ver, kinyújtja, darabolja, kikeni, nyomózsákkal alakítja, megsüti, betölti, díszíti a termékeket. Az ételkészítés során, főz, párol, pirít,

 

grillez, süt zárt térben és bő zsiradékban, kialakítja a termékek ízét, állagát, megjelenését.

A vendégtérben éttermi alapterítést végez, a vendég előtt desszerteket, salátákat, alkoholmenetes kevert italokat készít. Megkülönbözteti a szálláshelytípusokat, a régió turisztikai szolgáltatóit, ajánlja a vendégeknek a saját turisztikai régióját, természeti adottságait. Fogadja a vendéget, ismerteti, felszolgálja a rendelkezésre álló ételeket és italokat. Munkatevékenysége során betartja a munkabiztonsági, egészségvédelmi, higiéniai és környezetvédelmi szabályokat, előírásokat. Az üzleti érintkezés szabályai szerint kommunikál a munkatársaival, a vendégekkel, betartja, a viselkedési szabályokat, elfogadja a különböző nemzeti kultúrák sajátosságait. Feladataihoz munkája során szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat használ, szakmai információgyűjtéshez a világhálón tájékozódik és hagyományos információs forrásokat felhasznál.

 

 

 

 

Évfolyam

 

 

 

9.

évfolya m

 

 

 

 

Elméle t

 

 

 

 

Gyakorla t

 

 

 

10.

évfolya m

 

 

 

 

Elméle t

 

 

 

 

Gyakorla t

 

 

 

11.

évfolya m

 

 

 

 

Elméle t

 

 

 

 

Gyakorla t

 

A

képzés összes óraszám

a

 

 

 

1.

évfolya m

 

 

 

2.

évfolya m

 

A

képzés összes óraszám

a

Évfolya

m összes óraszáma

576

 

 

810

 

 

695

 

 

2081

1160

921

2081

Munkavállalói ismeretek

Munkavállalói ismeretek

18

0,5

 

0

 

 

0

 

 

18

18

0

18

Álláskeresés

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

Munkajogi alapismeretek

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

Munkaviszony létesítése

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

Munkanélküliség

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

3

Munkavállalói idegen nyelv

Munkavállalói idegen nyelv

0

 

 

0

 

 

62

 

 

62

0

62

62

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések

 

 

 

 

 

 

11

 

 

11

 

11

11

Önéletrajz és motivációs levél

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

20

20

„Small talk” – általános társalgás

 

 

 

 

 

 

11

 

 

11

 

11

11

Állásinterjú

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

20

20

Turizmus-vendéglátás alapozás

A munka világa

54

1,5

 

0

 

 

0

 

 

54

54

0

54

Alapvető szakmai elvárások

9

 

 

 

 

 

 

 

 

9

9

 

9

Kommunikáció és vendégkapcsolatok

36

 

 

 

 

 

 

 

 

36

36

 

36

Munkabiztonság és egészségvédelem

9

 

 

 

 

 

 

 

 

9

9

 

9

IKT a vendéglátásban

72

0

2

0

 

 

0

 

 

72

72

0

72

Digitális eszközök a vendéglátásban

36

 

 

 

 

 

 

 

 

36

36

 

36

Digitális tananyagtartalmak alkalmazása

9

 

 

 

 

 

 

 

 

9

9

 

9

Digitális eszközök a turizmusban

27

 

 

 

 

 

 

 

 

27

27

 

27

Termelési, értékesítési és turisztikai alapismeretek

432

6

6

0

 

 

0

 

 

432

432

0

432

A cukrászati termelés alapjai

108

 

 

 

 

 

 

 

 

108

108

 

108

Az ételkészítés alapjai

108

 

 

 

 

 

 

 

 

108

108

 

108

A vendégtéri értékesítés alapjai

108

 

 

 

 

 

 

 

 

108

108

 

108

A turisztikai és szálláshelyi tevékenység alapjai

108

 

 

 

 

 

 

 

 

108

108

 

108

Tanulási terület összóraszáma

558

 

 

0

 

 

0

 

 

558

558

0

558

Vendégtéri szakember - középszintű képzés

Rendezvényszervezési ismeretek

0

 

 

108

 

 

62

 

 

170

108

62

170

Rendezvények típusai, fajtái

 

 

 

35

 

 

 

 

 

35

35

 

35

Értékesítés folyamata

 

 

 

25

 

 

 

 

 

25

25

 

25

Kommunikáció a vendéggel

 

 

 

12

 

 

 

 

 

12

12

 

12

 

 

Rendezvény logisztika

 

 

 

20

 

 

 

 

 

20

20

 

20

Rendezvény bonyolítása

 

 

 

16

 

 

22

 

 

38

16

22

38

Elszámolás, fizettetés

 

 

 

 

 

 

40

 

 

40

 

40

40

Vendégtéri ismeretek

0

 

 

72

 

 

62

 

 

134

72

62

134

Felszolgálási ismeretek

 

 

 

36

 

 

28

 

 

64

36

28

64

Felszolgálás lebonyolítása

 

 

 

36

 

 

28

 

 

64

36

28

64

Fizetési módok

 

 

 

 

 

 

6

 

 

6

 

6

6

Étel és italismeret

0

 

 

486

 

 

385

 

 

871

260

611

871

Konyhatechnológiai alapismeretek

 

 

 

76

 

 

 

 

 

76

76

 

76

Ételkészítési ismeretek

 

 

 

185

 

 

110

 

 

295

112

183

295

Betekintés a csúcsgasztronómia világába, fine dining

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

20

20

Étterem értékelő és minősítő rendszerek a világban

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

20

20

Italismeret és felszolgálásuk szabályai

 

 

 

225

 

 

128

 

 

353

72

281

353

Italok készítésének szabályai

 

 

 

 

 

 

34

 

 

34

 

34

34

Ételek és italok párosítása, étrend összeál- lítás

 

 

 

 

 

 

40

 

 

40

 

40

40

Étel és ital érzékenységek, intoleranciák, allergiák

 

 

 

 

 

 

33

 

 

33

 

33

33

Értékesítési ismeretek

0

 

 

72

 

 

62

 

 

134

72

62

134

Étlap és itallap szerkesztésének marketing szempontjai

 

 

 

42

 

 

 

 

 

42

42

 

42

A bankett kínálat kialakításának szem- pontjai

 

 

 

30

 

 

15

 

 

45

30

15

45

A Séf (táblás) ajánlat kialakításának szempontjai

 

 

 

 

 

 

10

 

 

10

 

10

10

Sommelier feladatának marketing vonat- kozásai

 

 

 

 

 

 

7

 

 

7

 

7

7

Vendéglátó egységek online tevékenysé- gének elemzése

 

 

 

 

 

 

15

 

 

15

 

15

15

Gasztroesemények az online térben

 

 

 

 

 

 

8

 

 

8

 

8

8

Hírlevelek szerkesztése és marketing vonatkozásai

 

 

 

 

 

 

7

 

 

7

 

7

7

Gazdálkodás és ügyviteli ismeretek

0

 

 

72

 

 

62

 

 

134

72

62

134

Beszerzés

 

 

 

8

 

 

 

 

 

8

8

 

8

Raktározás

 

 

 

8

 

 

 

 

 

8

8

 

8

Termelés

 

 

 

8

 

 

 

 

 

8

8

 

8

Ügyvitel a vendéglátásban

 

 

 

 

 

 

13

 

 

13

 

13

13

Százalék számítás, mértékegység átváltá- sok

 

 

 

17

 

 

 

 

 

17

17

 

17

Árképzés

 

 

 

15

 

 

13

 

 

28

15

13

28

Jövedelmezőség

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

22

22

Elszámoltatás

 

 

 

 

 

 

14

 

 

14

 

14

14

Vállakozási formák

 

 

 

8

 

 

 

 

 

8

8

 

8

Alapvető munkajogi és adózási formák

 

 

 

8

 

 

 

 

 

8

8

 

8

Tanulási terület összóraszáma

0

 

 

810

 

 

633

 

 

1443

584

859

1443

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:

 

0

 

 

 

175

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

Elméleti óraszám óra/hét

 

8

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

Gyakorlati óraszám óra/hét

 

 

8

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

Elmélet éves óraszám

 

288

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

Gyakorlat éves óraszám

 

 

288

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

Összes éves óraszám

 

 

576

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

Kereskedelmi értékesítő

A szakképesítés alapadatai

 

Megnevezés

A szakmai alapadatai

Az ágazat megnevezése

Kereskedelem ágazat

A szakma azonosító száma

4 0416 13 02

A szakma szakmairányai

nincs szakmairány

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje

4

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje

4

Ágazati alapoktatás megnevezése

Kereskedelem ágazati alapoktatás

Kapcsolódó részszakmák megnevezése

Bolti előkészítő, Pénztáros

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

Szakképző iskolai oktatásban: 175 óra

 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása

 

Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos komplex értékesítői feladatokat.

A különböző szakterületen működő kereskedelmi egységekben tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat. Körültekintően, a megismert és felismert vevőtípusoknak megfelelően kommunikál a vevőkkel. Kommunikációja az asszertív kommunikációra épül, amelynek során korszerű eladói technikák alkalmazásával szolgálja ki a potenciális vásárlókat.

Közreműködik az árubeszerzés folyamatának lebonyolításában. Ellátja az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, készletezésével, állagmegóvásával kapcsolatos feladatokat. Az áruk értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével segíti a kereskedelmi egység működését. Elvégzi az online értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat, kezeli a kereskedelmi egységében használatos szoftvereket és mobil alkalmazásokat. Szakszerűen használja a pénztárgépet és a munkáját segítő analóg és digitális berendezéseket, eszközöket.

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei

 

Megnevezés

A belépés feltétele

Iskolai előképzettség

alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:

·        Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

·        Pályaalkalmassági vizsgálat

 

szükséges nem

szükséges

 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása

 

A kereskedelem ágazati alapoktatás általános és széleskörű gazdasági tudás és gazdálkodási képesség megszerzését biztosítja, ami egyaránt szükséges és hasznos minden ágazati szakmában betöltött munkakör esetében. A tanulók az alapoktatás után felmérik a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, megtervezik a háztartás pénzgazdálkodását. Elemzik a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböztetik az egyes vállalkozási formákat. Megszerzett ismereteik alapján megértik az alapvető jogi fogalmakat és példákon keresztül bemutatják az alapvető fogyasztói jogokat. Szituációnak megfelelően, hatékonyan kommunikálnak. Elsajátítják és betartják a hétköznapi viselkedési formákat, az alapvető

 

viselkedéskultúra elvárásainak megfelelően viselkednek. Tájékozódnak az üzleti környezetben, ellátják a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű, digitális eszközökhöz köthető feladatokat, bekapcsolódnak az információs társadalomba és ez önfejlesztésre ösztönzi őket.

Ismerik az értékesítési folyamat szereplőit és az értékesítési technikákat. Megkülönböztetik az egyes közlekedési alágazatokat, felmérik a beszerzéshez, tároláshoz és értékesítéshez kapcsolódó feladatokat, elkészítik az ezekhez szükséges bizonylatokat.

 

 

 

Évfolyam

 

 

 

 

9.

évfolyam

 

 

 

 

 

Elmélet

 

 

 

 

 

Gyakorlat

 

 

 

 

10.

évfolyam

 

 

 

 

 

Elmélet

 

 

 

 

 

Gyakorlat

 

 

 

 

11.

évfolyam

 

 

 

 

 

Elmélet

 

 

 

 

 

Gyakorlat

 

 

 

A képzés összes

óraszáma

 

 

 

 

1.

évfolyam

 

 

 

 

2.

évfolyam

 

 

 

A képzés összes

óraszáma

Évfolyam összes óraszáma

522

 

 

810

 

 

698

 

 

2084

1044

884

1928

Munkavállalói      ismeretek

Munkavállalói ismeretek

18

0,5

 

0

 

 

0

 

 

18

18

0

18

Álláskeresés

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

Munkajogi alapismeretek

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

Munkaviszony létesítése

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

Munkanélküliség

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

3

Munkavállalói

Munkavállalói idegen nyelv

0

 

 

0

 

 

62

2

 

62

0

62

62

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések

 

 

 

 

 

 

11

 

 

11

 

11

11

Önéletrajz és motivációs levél

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

20

20

„Small talk” – általános társalgás

 

 

 

 

 

 

11

 

 

11

 

11

11

Állásinterjú

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

20

20

Gazdálkodási tevékenység ellátása

Gazdasági ismeretek

162

4,5

 

 

 

 

62

2

 

224

112

0

112

Gazdasági alapfogalmak

24

 

 

 

 

 

 

 

 

24

12

 

12

A háztartás gazdálkodása

30

 

 

 

 

 

11

 

 

41

14

 

14

A vállalat termelői magatartása

31

 

 

 

 

 

20

 

 

51

14

 

14

Az állam gazdasági szerepe, feladatai

17

 

 

 

 

 

10

 

 

27

10

 

10

Jogi alapfogalmak

15

 

 

 

 

 

 

 

 

15

10

 

10

Tudatos fogyasztói magatartás

10

 

 

 

 

 

5

 

 

15

10

 

10

Marketing alapfogalmak

14

 

 

 

 

 

10

 

 

24

17

 

17

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok

21

 

 

 

 

 

6

 

 

27

25

 

25

Vállalkozások működtetése

72

2

 

0

 

 

0

 

 

72

72

0

72

A vállalkozások gazdálkodása

9

 

 

 

 

 

 

 

 

9

9

 

9

A gazdálkodási folyamatok elszámolása

27

 

 

 

 

 

 

 

 

27

27

 

27

Statisztikai alapfogalmak

36

 

 

 

 

 

 

 

 

36

36

 

36

Tanulási terület összóraszáma

234

 

 

0

 

 

0

 

 

288

180

0

180

Üzleti kultúra és

Kommunikáció

108

3

 

0

 

 

0

 

 

108

72

0

72

Kapcsolatok a mindennapokban

18

 

 

 

 

 

 

 

 

18

8

 

8

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai

18

 

 

 

 

 

 

 

 

18

18

 

18

A kommunikációs folyamat

36

 

 

 

 

 

 

 

 

36

22

 

22

Ön- és társismeret fejlesztése

36

 

 

 

 

 

 

 

 

36

24

 

24

Digitális alkalmazások

162

4,5

 

0

 

 

0

 

 

162

162

0

162

Munkavédelmi ismeretek

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

4

Tízujjas vakírás

104

 

 

 

 

 

 

 

 

104

104

 

104

Digitális alkalmazások

54

 

 

 

 

 

 

 

 

54

54

 

54

 

 

Tanulási terület összóraszáma

270

 

 

0

 

 

0

 

 

270

234

0

234

Kereskedelmi egység működtetése

Kereskedelmi ismeretek

0

 

 

252

2

5

279

2

7

531

216

310

526

Áruforgalmi ismeretek

 

 

 

180

 

 

141

 

 

321

144

172

316

Szakmai számítások

 

 

 

72

 

 

72

 

 

144

72

72

144

Online kereskedelem

 

 

 

 

 

 

66

 

 

66

 

66

66

Üzlet működtetése

0

 

 

180

1,5

3,5

31

0,5

1,5

211

108

93

201

 

A kereskedelemben előforduló kockáza- tok és kockázatértékelés

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

40

 

38

 

 

38

Munka-, tűz és balesetvédelem

 

 

 

50

 

 

 

 

 

50

50

 

50

Környezetvédelem

 

 

 

40

 

 

 

 

 

40

20

13

33

Erőforrás gazdálkodás

 

 

 

 

 

 

31

 

 

31

 

30

30

Áru- és vagyonvédelem

 

 

 

50

 

 

 

 

 

50

 

50

50

Pénztárgépkezelés

0

 

 

0

 

 

77,5

0,5

2

77,5

0

77,5

77,5

Pénztárgép működtetése

 

 

 

 

 

 

19,5

 

 

19,5

 

19,5

19,5

Pénzkezelés szabályai

 

 

 

 

 

 

12

 

 

12

 

12

12

Pénzkezelés bizonylatai

 

 

 

 

 

 

10

 

 

10

 

10

10

Fizetési eszközök, törvényi előírások

 

 

 

 

 

 

10

 

 

10

 

10

10

A pénztáros elszámoltatása

 

 

 

 

 

 

10

 

 

10

 

10

10

Önkiszolgáló pénztárterminál

 

 

 

 

 

 

16

 

 

16

 

16

16

Termékismeret és -forgalmazás

0

 

 

198

1,5

4

155

0,5

4,5

353

198

155

353

Árurendszerek

 

 

 

10

 

 

 

 

 

10

10

 

10

Minőség

 

 

 

20

 

 

 

 

 

20

20

 

20

Fogyasztói érdekvédelem

 

 

 

30

 

 

 

 

 

30

30

 

30

Árufőcsoportok bemutatása

 

 

 

80

 

 

53

 

 

133

83

50

133

Termékkihelyezés

 

 

 

40

 

 

32

 

 

72

37

35

72

Csomagolás

 

 

 

18

 

 

 

 

 

18

18

 

18

Specifikus termékismeret

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

50

50

Fogyasztói trendek

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

20

20

Üzleti kommunikáció

0

 

 

180

1

5

93

0,5

2,5

273

90

186

276

Az értékesítő szerepe

 

 

 

40

 

 

10

 

 

50

27

23

50

A vásárlói döntést befolyásoló tényezők

 

 

 

30

 

 

 

 

 

30

30

 

30

Értékesítési technikák és eladásösztönzés

 

 

 

80

 

 

73

 

 

153

23

133

156

Digitális kommunikáció

 

 

 

30

 

 

10

 

 

40

10

30

40

Tanulási terület összóraszáma

0

 

 

810

 

 

636

 

 

1446

612

822

1434

Egybefüggő szakmai gyakorlat:

0

 

 

140

 

 

 

 

 

 

140

 

 

Elméleti óraszám óra/hét

 

14,5

 

 

6

 

 

8

 

 

 

 

 

Gyakorlati óraszám óra/hét

 

 

0

 

 

17,5

 

 

17,5

 

 

 

 

Elmélet éves óraszám

 

522

 

 

216

 

 

248

 

 

 

 

 

Gyakorlat éves óraszám

 

 

0

 

 

630

 

 

542,5

 

 

 

 

 

Összes éves óraszám

 

 

 

 

522

 

 

 

 

846

 

 

 

 

790,5

 

 

 

 

 

A szakmák Képzési és Kimeneteli Követelményei, valamint a kapcsolódó Programtantervek az alábbi  linken megtalálhatók:

https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt

  elelmiszereladokepzesiprogram.pdf

Letöltés

Partnereink

SZC logo

Kecskeméti Szakképzési Centrum


Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző Iskola

6060 Tiszakécske Kossuth Lajos utca 65.

Telefon: +3676441592

E-mail: kissbalintszki@kecskemetiszc.hu

OM azonosító: 203041/015

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002292


2024Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző Iskola